ŚWIETLICA W NASZEJ SZKOLE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. J.MEHOFFERA W CHLEBOWIE

 1. Postanowienia ogólne
 2. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 3. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczo- profilaktycznym.
 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe , z wykorzystaniem pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego. W przypadku wprowadzenia obostrzeń reżimu sanitarnego związanego z pandemią , w miarę warunków pogodowych, zajęcia będą odbywać się na świeżym powietrzu.
 8. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni.
 9. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 10. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 11. Cele i zadania
 12. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 13. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
  2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, ale i odpoczynek i relaks po skończonych zajęciach dydaktycznych.
  3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów( z uwzględnieniem form zajęć stacjonarnych i on-line).
  4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego
  5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
  6. Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole
 14. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować:
  1. Imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne)
  2. Imprezy pozaszkolne (konkursy międzyświetlicowe, zawody, turnieje, itp.)
 15. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.
 16. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą Dyrektora Szkoły; zgoda może być wyrażona ustnie.

III. Organizacja pracy w świetlicy

 1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 11:35  do godziny 16:00
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów),W szczególności dzieci ,których rodzice oboje pracują oraz oczekujących na zajęcia lub odwóz.
 4. Zapisy do świetlicy odbywają się do 30  września bieżącego roku szkolnego.
 5. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
 6. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 7. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 8. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 9. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 10. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 11. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.
 12. Jednostka zajęć w świetlicy wynosi 60 minut, przerwy regulowane są zgodnie z potrzebami grupy lub dziecka.

 

 1. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
 2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
  1. Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
  2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
  3. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery (w razie potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem zasad epidemiologicznych).
  4. Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych.
  5. Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
  6. Pomocy w nauce.
  7. Życzliwego  traktowania z indywidualnym podejściem do każdego ucznia.
  8. Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień
  9. Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
  10. Poszanowania swojej  własności
  11. Higienicznych warunków przebywania w świetlicy
  12. Korzystania z szatni podczas pobytu w świetlicy
 3. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
  2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych ( z uwzględnieniem w razie zaistniałej sytuacji zasad epidemiologicznych)
  3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w regulaminie świetlicy.
  4. Respektowania poleceń nauczyciela
  5. Poszanowania mienia szkolnego i innych uczniów
  6. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty.

 

16.Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

1.Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

      2..Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować      z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.

3.Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

4.Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.

5.Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy oraz za zabawki bądź telefony komórkowe itp. sprzęt które przynoszą dzieci.

6.Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową opłatnością za zniszczony sprzęt.

7.W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora  szkoły.

8.Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie i dniu lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

 • Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy i odebrania go do godz. 16:00
 • Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy oraz w Statucie Szkoły i na stronie szkoły.
 •  
 • Nagrody i kary
 • Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.
 • Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 • Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 • Nagrody:

-Wyróżnienie – pochwała wobec grupy

-Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy

-Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom)

-Umieszczenie pochwały na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego

-Pochwała w dzienniku elektronicznym.

-Dyplom

-Podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego

-List gratulacyjny

-Nagroda rzeczowa

-Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej

-Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły

 • Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 • Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 • Kary:
 • Upomnienie ustne na forum grupy
 • Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów)
 • Umieszczenie informacji o niewłaściwym zachowaniu na tablicy informacyjnej w świetlicy w formie uzgodnionej z wychowankami na początku każdego roku szkolnego
 • Uwaga w dzienniku elektronicznym.
 • Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy
 • Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły
 • Usunięcie dziecka ze świetlicy

Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzicami, kar, interwencji psychologa, pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

 

 1. Zadania nauczyciela – wychowawcy świetlicy
 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
  1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy
  2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
  3. Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych
  4. Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy
  5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
  6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi
  7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
  8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy
  9. Przestrzega dyscypliny pracy
  10. Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
  11. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
  12. Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym
 2. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 3. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 4. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem, psychologiem i Radą Pedagogiczną.
 1. Powierzanie opiece i odbieranie
 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów).

Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.

 1. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 2. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu – jest to traktowane jako samodzielny powrót do domu.
 3. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
 4. Po dwukrotnym niepunktualnym odebraniu ucznia ze świetlicy dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu dziecka z listy wychowanków świetlicy.  Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzic dziecka karnie usuniętego ze świetlicy może po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym
 5. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – III odpowiadają za  przyprowadzanie uczniów do świetlicy.
 6. Sytuacje wyjątkowe
 7. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolne, gdy ta jest obecna w szkole i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 8. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 9. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:00 wychowawca podejmuje następujące działania:
  1. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Po konsultacji z rodzicami dziecko nadal przebywa w świetlicy pod opieką wychowawcy lub jeśli rodzic wyraża zgodę dziecko może pozostać pod opieką obsługi personelu.
  2. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie policję
  3. Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
  1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  2. Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję .
  3. Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka – osobę upoważnioną
  4. Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić policję
  5. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.
 1. Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Dzienniki zajęć świetlicy.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne i półroczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 

 1. Wyposażenie świetlicy

1’Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

3.Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.

4.Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.

5.Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.

6.Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowuje wychowawca świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie oraz w Statucie Szkoły.
 4. W sprawach  nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje wychowawca świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.

 

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 02 września 2023 r.

Regulamin został zaktualizowany zgodnie z przepisami:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r(art.103 i 105) – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).

 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

 1. Ustawa z 4 czerwca 2014 o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 poz.642 art.67),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6 poz.69 z późn.zm),

 7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591).

 8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578).

 9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

10.Statut Szkoły Podstawowej im.J.Mehoffera w Chlebowie

 

 

 

ROZMIAR
KOLOR