Rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

Rok szkolny 2017/2018

WSTĘP

 1. Diagnoza potrzeb:

W celu podjęcia systemowych działań w zakresie promocji zdrowia w naszej szkole, dokonano diagnozy potrzeb i zasobów.

 • Diagnoza wstępna -przeprowadzenie rozmów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.
 • Diagnoza etapowa– wybór problemów priorytetowych na podstawie analizy rozmów i obserwacji.

Wyniki tej diagnozy nasuwają wniosek, że postawy żywieniowe wielu rodziców nie zawsze sprzyjają ich zdrowiu, co ma duży wpływ na kształtowanie nawyków wśród uczniów. Rodzice rozumieją istotę problemu i widzą potrzebę edukowania w zakresie zdrowego odżywiania oraz właściwego komponowania posiłków. Ponadto rozmowy z pielęgniarką szkolną i nauczycielami potwierdzają fakt, że uczniowie często nie jedzą śniadań w domu lub nie przynoszą drugiego śniadania do szkoły, stąd złe samopoczucie uczniów- bóle brzucha, głowy, zasłabnięcia. Ponadto dzieci często sięgają po niezdrową żywność i dlatego obserwuje się zjawisko otyłości wśród małych nawet dzieci.

Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do jego rozwiązania.

Wybór problemu priorytetowego:

Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania.

W roku szkolnym 2017/ 2018 kontynuowane były działania dotyczące priorytetu określonego na podstawie diagnoz

 1. Umiejętne i estetyczne komponowanie posiłków

W tym roku szkolnym zespół nauczycieli ds. Szkoły Promującej Zdrowie podjął decyzję o dołączeniu kolejnego problemu jakim jest: Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, gdyż są one ściśle połączone ze zdrowym stylem życia.

 1. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego
 2. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:

Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność uczniów w szkole i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą domu rodzinnego, jednakże duże wsparcie może dawać społeczności szkoła, w której wiedzę z tego zakresu mogą otrzymywać uczniowie, a pośrednio i rodzice.

 1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego :

– zapracowanie rodziców ,

– brak pozytywnych nawyków żywieniowych

– obniżona kondycja fizyczna

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego :

1) Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców .

2) Relacjonowanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat podejmowanych działań w szkole.

3) Zachęcanie i zaangażowanie rodziców oraz całej społeczności szkolnej do udziału w  akcjach propagujących zdrowe odżywianie oraz  promujących aktywność fizyczną.

 

PLAN DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

 1. Podanie celu działań:

POPRAWIĆ POZIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ W ZAKRESIE ODŻYWIANIA ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ  WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Określenie kryterium sukcesu: 50% rodziców zauważy działania prozdrowotne w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu lub II śniadania w szkole, 80% wykaże się dużą aktywnością i zaangażowaniem  w proponowane działania dotyczące prawidłowego zachowania w zakresie odżywiania i aktywności
 2. Działania i ewaluacja:
l.p. Zadanie Rodzaj działania Kryterium sukcesu Wykonawcy Monitorowanie Termin  

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

(Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?)

             
1.

 

Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców Sporządzenie wniosku dotyczącego przystąpienia szkoły do projektu Szkoły Promującej Zdrowie 100% nauczycieli wyrazi chęć udziału w projekcie Koordynator, Rada Pedagogiczna Dyrektor IX/X 2017 Protokół Rady Pedagogicznej
Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018 100% nauczycieli zgłosi propozycję działań Zespół ds. promocji zdrowia Dyrektor XII 2017 / I 2018 Opracowany plan i wyłonienie problemu priorytetowego
2. Promocja zdrowego odżywiania Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” Udział klasy I, pomoc rodziców w akcji A. Biskup Dyrektor, Koordynator XI 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły, certyfikat udziału w akcji
3. Estetyka podawania posiłków Technika origami – składamy serwetki, dekorujemy stół na wspólne spożywanie posiłków Udział klasy V, VI i VII J.Pośka Koordynator IV 2018 Informacja na facebook’u szkoły
4. Propagowanie zdrowego odżywiania Wspólne spożywanie warzyw i owoców w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” Uczniowie klas I-VII podczas przerw spożywają owoce i warzywa Wszyscy nauczyciele Dyrektor, Koordynator Cały rok Obserwacje nauczycieli dyżurujących podczas przerw
„Dzień marchewki” – wspólne picie soków ze świeżych owoców i warzyw, poznanie nowych smaków przez dzieci Wszystkie grupy przedszkolne wezmą udział Nauczyciele przedszkola – G.Walaszczyk, D.Junkiert, I.Walaszczyk Dyrektor, Koordynator III 2018 Informacja na stronie internetowej  szkoły, degustacja soków przez rodziców i nauczycieli
Przepisy w gazecie szkolnej „Szkolne Gadu-Gadu” Artykuły w gazecie szkolnej E.Popielarz Dyrektor III-VI 2018 Numery gazety szkolnej
Spotkanie z dietetykiem, absolwentką naszej szkoły p. S.Pacyną. Warsztaty dla uczniów klas I-VI dotyczące zasad właściwego komponowania posiłków wg najnowszej piramidy żywienia Udział uczniów klas I-VII i wszystkich nauczycieli nauczycieli M.Perlińska Dyrektor, Koordynator III 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły, prezentacja piramid żywienia wykonanych przez uczniów na korytarzu szkolnym
„Woda źródłem życia” – prezentacja multimedialna oraz prelekcja dla uczniów klas I-VII Udział  uczniów klas I-VII I.Sylwestrzak Koordynator IV 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły, umieszczenie na korytarzu szkolnym i korzystanie przez uczniów z dystrybutora wody
„Kwiecień miesiącem zdrowia” – przygotowanie przez uczniów klas I-VII i wychowawców zdrowego śniadania Wszystkie klasy wezmą udział Wszyscy nauczyciele Dyrektor IV 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły, wpisy w dzienniku lekcyjnym, spożywanie śniadania przy wspólnym stole na sali gimnastycznej
Warsztaty kulinarne z Bankiem Żywności w Koninie Udział rodziców Sołtys wsi Chlebów – p. B.Ignasiak Dyrektor IV 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły, degustacja przygotowanych potraw przez uczniów i rodziców
,,Z kulturą przy stole” – zapoznanie dzieci z zasadami savoir vivre, jakie obowiązują przy stole Udział uczniów klas I-III R.Piechota Koordynator V 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły
„Żyj zdrowo i trzymaj formę!” – komponowanie przez uczniów jednodniowych jadłospisów oraz obliczanie kaloryczności dostarczanych pokarmów dla dziecka w wieku 12 lat Skomponowanie jadłospisów przez uczniów kl VI I.Białas Dyrektor, Koordynator VI 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły
Wspólne spożywanie owoców w ramach programu „Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy” Przedszkole Wszyscy nauczyciele przedszkola Dyrektor, Koordynator Cały rok Dokumentacja zdjęciowa
5 Promocja aktywności fizycznej „Spartakiada Przedszkolaków”, aktywna gimnastyka śródlekcyjna Przedszkole Wszyscy nauczyciele przedszkola wraz z nauczycielem WF Ilona Sylwestrzak Dyrektor, Koordynator VI 2018 Dokumentacja zdjęciowa
Święto Rodziny i Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „Nie palę, nie piję nie biorę, sport uprawiam i zdrowo żyję” Udział przedszkolaków i uczniów klas I-VII, wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i dziadków M.Perlińska Dyrektor VI 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły, zaproszenie społeczności lokalnej do udziału w wydarzeniu
Zumba Kids Udział przedszkolaków uczniów klas     I-VIII zainteresowanych tańcem Instruktor Zumby  Weronika Rusek Koordynator XI-VI Informacje na stronie internetowej szkoły i facebook’u
Zdjęcia z gimnastyki korekcyjnej Udział uczniów z wadami postawy i schorzeniami kręgosłupa Agata Greber Dyrektor IX-VI Informacje na facebook’u
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i tanecznych Udział uczniów klasy IVa i b, V I. Sylwestrak  J. Pośka Dyrektor Cały rok Wpis do dziennika, turnieje sportowe, galeria fotografii szkoły
Biegi Niepodległościowe Udział chętnych uczniów z oddziału przedszkolnego i klas od I-VII I. Sylwestrzak Koordynator XI Informacje na stronie internetowej
Udział w zawodach sportowych międzyszkolnych, gminnych Udział uczniów klas I-VIII I. Sylwestrzak Dyrektor VI Informacje na stronie internetowej
Aktywne przerwy 100% nauczycieli weźmie udział w działaniu Wszyscy nauczyciele Dyrektor IX-VI 2018 Obserwacja nauczycieli dyżurujących podczas przerw
Gminne Biegi Przełajowe – Chlebów 100% szkół z terenu gminy wyraziło chęć udziału w zawodach I. Sylwestrzak Dyrektor Koordynator IV 2018 Informacja na stronie internetowej szkoły, zaproszenie do udziału uczniów z terenu Gminy Turek
Aktywne przerwy śródlekcyjne w klasach I-III 100% nauczycieli weźmie udział Nauczyciele klas I-III Koordynator IX-VI Informacje na stronie internetowej szkoły
Rajd rowerowy Udział uczniów klas VI-VII, klas IV-V K. Statucka

I. Sylwestrzak

J. Pośka

Dyrektor V-VI

 

Wpis do dziennika, informacja na stronie internetowej
Zielona szkoła aktywnie i na sportowo Udział uczniów klas IV-VII J. Pośka

I. Białas

A. Karkusińkska

R. Piechota

Dyrektor V Informacja na stronie internetowej, wpis do dziennika, karta wycieczki
Szkolny Dzień Sportu

Dzień Sportu w Przedszkolu

I. Sylwestrzak + wych. klas Dyrektor VI Samokontrola własnej sprawności fizycznej przez nauczyciela
Testy sprawnościowe dla klas I-VII Nauczyciel wychowania fizycznego Koordynator Dwa razy w roku Samokontrola własnej sprawności fizycznej przez uczniów
Wycieczki klasowe Wychowawcy Dyrektor Cały rok Zapisy w dzienniku
Rajdy przyrodniczo- turystyczne Udział uczniów klas I-VII oraz przedszkole E. Popielarz Koordynator Cały rok Informacje na stronie internetowej szkoły
6. Propagowanie zdrowia jamy ustnej jako Ogólnopolski programu edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowany przez ekspertów Instytutu Blend-a-med Oral-B oraz Disney Polska. Oddział przedszkolny, klasy I-II M. Walaszczyk

A. Biskup

M. Perlińska

Koordynator IV- VI Informacje na stronie internetowej szkoły

 

ROZMIAR
KOLOR