RODO

Klauzula informacyjna wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie z siedzibą: Chlebów 15, 62-700 Turek reprezentowana przez
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
 • pod adresem korespondencyjnym: Chlebów 15, 62-700 Turek;
 • telefonicznie: 63 2899486;
 • pod adresem poczty elektronicznej: spchlebow@gmail.com.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@osdidk.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                   z przetwarzaniem danych. 

III CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

 IV ODBIORCY DANYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnia w następujących przypadkach:
 2. a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. organom państwowym;

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

 • usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
 • obsługi poczty tradycyjnej;
 • usług prawnych lub doradczych.

 V PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 • dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie- prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa         i w jakim zakresie chce skorzystać.

 VI PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

———————————————————————————————————————————–

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujmy:

 1. Administrator danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. J. Mehoffera w Chlebowie, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły, z siedzibą: Chlebów 15, 62-700 Turek.
 2. Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem ochrony danych p. Ewa Galińska

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60), ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie

– realizacji umów i działań podjętych na Państwa życzenie, lub których jesteście Państwo stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

– marketingu i promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

 1. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody i mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą wykaże jedną z podstaw prawnych w art.18 ust.1 a-d RODO.
 5. e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem w przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawo do cofnięcia zgody. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Email:inspektor@osdidk.pl

ROZMIAR
KOLOR