Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujmy:

 1. Administrator danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. J. Mehoffera w Chlebowie, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły, z siedzibą: Chlebów 15, 62-700 Turek.
 2. Inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem ochrony danych p. Ewa Galińska

III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60), ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie

– realizacji umów i działań podjętych na Państwa życzenie, lub których jesteście Państwo stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

– marketingu i promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych ze szkołą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa                                         im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

 1. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody i mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą wykaże jedną z podstaw prawnych w art.18 ust.1 a-d RODO.
 5. e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem w przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawo do cofnięcia zgody. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Email:inspektor@osdidk.pl

ROZMIAR
KOLOR