STATUT SZKOŁY

                                   Załącznik
do uchwały nr 6/2017/2018
Rady Pedagogicznej
z dnia 22 listopada 2017 r
.

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.JÓZEFA MEHOFFERA 

W CHLEBOWIE

 

 Spis treści

 

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne……………………………..……………2

Informacje ogólne o Szkole Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie………….…..3

 

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania szkoły………………………………………..….5

Cele i zadania szkoły…………………………………………………………………………..5

Sposoby realizacji zadań………………………………………………………………………6

Działania szkoły w zakresie wspierania uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym……….8

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ………………………..9

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej……………………………………………..9

 

ROZDZIAŁ 3 Organy szkoły i ich kompetencje…………………….………..11

Wykaz organów szkoły……………………………………………………………………….11

Dyrektor szkoły ………………………………………………………………………………11

Rada Pedagogiczna …………………………………………………………………………..12

Rada Rodziców ………………………………………………………………………………13

Samorząd Uczniowski ………………………………………………………………………..13

Zasady współpracy organow………………………………………………………………….14

Rozstrzyganie sporów…………………………………………………………………………14

 

ROZDZIAŁ 4 Organizacja pracy szkoły…………………….………………..15

Organizacja nauczania w szkole………………………………………………………………15

Formy działalności dydaktyczno – wychowawczej ………………………………………….17

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki……………………………….17

Organizacja biblioteki…………………………………………………………………………18

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole…………………………………..…………..19

Organizacja nauczania religii…………………………………………………………………21

Organizacja nauczania WDŻ-u…………………………………………………………….…21

Organizacja wolontariatu……………………………………………………………………..22

Współpraca z rodzicami………………………………………………………………………22

Obowiązki rodziców………………………………………………………………………….23

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego………………………………………….24

Świetlica szkolna………………………………………………………………………………24

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń…………25

Świadectwa i inne druki szkolne………………………………………………………………26

 

ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły…………………………27

Zadania nauczycieli…………………………………………………………………………..27

Zadania wychowawcy klas……………………………………………………………………28

Zadania nauczyciela – bibliotekarza………………………………………………………….28

Zadania nauczyciela – logopedy………………………………………………………………29

Zadania wychowawcy świetlicy………………………………………………………………30

Zadania nauczyciela wspomagającego……………………………………………………….30

Pracownicy niepedagogiczni………………………………………………………………….30

Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole………………………………………………31

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w szkole……………………………………………32

Zespoły nauczycielskie……………………………………………………………………….33

Działalność innowacyjna i eksperymentalna…………………………………………………33

 

ROZDZIAŁ 6 Ocenianie wewnątrzszkolne……………………………………34

Ogólne zasady oceniania…………………………………………………………………..…34

 

ROZDZIAŁ 7 Prawa i obowiązki uczniów…………………..……………….50

Prawa ucznia………………………………………………………………………………….50

Obowiązki ucznia…………………………………………………………………………….51

Nagrody………………………………………………………………………………………52

Kary…………………………………………………………………………………………..52

Zasady obowiązujące uczniów……………………………………………………………….53

 

ROZDZIAŁ 8 Postanowienia końcowe……………………………………….53

Ceremoniał szkolny…………………………………………………………………………..53

Nowelizacje w statucie……………………………………………………………………….60

 

  

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1.
 1. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
 • Inne akty prawne.
 • 2.
 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
  • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Józefa Mehoffera z siedzibą
   w Chlebowie;
  • oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;
  • Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie;
  • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
   Józefa Mehoffera w Chlebowie;
  • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku U. z 2017, poz. 59);
  • statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehhofera
   w Chlebowie ;
  • uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;
  • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole;
  • nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej Józefa Mehoffera w Chlebowie;
  • organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
  • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Turek z  siedzibą w Turku, ul. Ogrodowa 4;
  • obsługę finansowo- księgową – należy przez to rozumieć Gminę Turek z  siedzibą w Turku, ul. Ogrodowa 4;

 

 • 3.

 

Informacje ogólne o Szkole Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie wraz z oddziałami przedszkolnymi zwana

dalej szkołą jest placówką publiczną.

 1. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 5. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem: Chlebów 15, 62 -700 Turek;
 6. Organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 8. Szkoła Podstawowa używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.
 9. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie – stanowi jednostkę organizacyjną realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych, szkole podstawowej.
 10. W skład szkoły wchodzą:

1) 8-letnia szkoła podstawowa;

2) oddziały przedszkolne;

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

Szkoła Podstawowa

 1. Józefa Mehoffera

w Chlebowie

 1. 13. Na stemplu używana jest nazwa:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. Józefa Mehoffera w Chlebowie

62-700 Turek

tel. /063/2899486

NIP 668-17-49-215 REGON 001192131

 1. Stemple okrągłe stosowane są w szczególności do:

1) Pieczętowania świadectw szkolnych;

2) Pieczętowania legitymacji szkolnych.

 1. Tablice i stemple zawierają pełną nazwę szkoły i miejscowość.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W Szkole prowadzi się nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych.
 5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016. poz. 1010) oraz przez decyzję Dyrektora Szkoły.
 2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania szkoły

 

 • 4.

 

Cele i zadania szkoły.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, a w szczególności:

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

 1. a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
 2. b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
 3. c) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

6) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

7) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

8) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

9) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

10) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

11) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

12) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

13)  kształtuje świadomość ekologiczną;

14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

15)  kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

16)  rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

17)  umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty

lokalnej;

18)  umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

19)  umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych

celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań

prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,

plastycznej, muzycznej i ruchowej;

22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,             patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

26) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

28) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

29) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej

edukacji.

 

 • 5.

 

Sposoby realizacji zadań szkoły.

 

 1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

 1. realizacją podstawy programowej,
 2. ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
 3. pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 4. realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
 5. umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

poprzez:

 1. organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych,
 2. eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,
 3. organizowanie lekcji religii,
 4. umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,
 5. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
 6. wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w

szczególności poprzez:

 1. dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  b) organizowanie nauczania indywidualnego,
 2. zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,
 3. udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,
 4. prowadzenie zajęć specjalistycznych;

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych

uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

 1. a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
 2. b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
 3. c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom,
 4. d) realizację programów profilaktycznych;

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:

 1. zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole i spisania ich w formie kontraktu,
 2. nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,
 3. gwarantuje diagnozę zespołu uczniów,
 4. zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu;
  • zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
 5. organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
 6. przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 7. za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 8. zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
 9. zapewnia opiekę dzieciom realizującym wychowanie przedszkolne z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom,
 10. gwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
 11. zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
 12. wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,
 13. zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych;

7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami

rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.

 1. a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić

zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami

bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły,

 1. b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach;

8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu poprzez:

 1. a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
 2. b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.;

9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy

opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:

 1. a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
 2. b) wyprawki szkolnej;

10) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne;

11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki.

12) podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez:

 1. a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami,
 2. b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,
 3. c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz,
 4. d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą,
 5. e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń,
 6. f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne.

 

 

 • 6.

 

Działania szkoły w zakresie wspierania ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym.

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2.Cel ten realizowany poprzez następujące zadania:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym,  społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

 • 7.

 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
  Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom (prawnym opiekunom) w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.
  3. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń lub rodzic (prawny opiekun) zwrócił się o pomoc.
  4. Czynności mediacyjne, o których mowa w pkt. 3, podlegają obowiązkowi dokumentowania w formie protokołu oraz ochronie danych w nim zawartych.
  5. Dokumentację, o której mowa w pkt. 4, gromadzi wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń oraz pedagog szkolny.

6.Wychowawca z pomocą innych nauczycieli i rodziców koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, w tym:

1) diagnozuje potrzeby edukacyjne ucznia;

2) przeprowadza rozmowę z rodzicem ucznia;

3) po uzyskaniu opinii lub orzeczenia informuje zespół nauczycieli o treści orzeczenia lub opinii na temat ucznia.

 1. Wychowawca nadzoruje realizację zaleceń kierowanych do rodziców i nauczycieli przez specjalistów.
 2. Dyrektor nadzoruje honorowanie przez nauczycieli wymagań określonych w opinii PPP.

 

 • 8.

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności logopedzi, zwani dalej „specjalistami”;
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi

dalej „poradniami”;

 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • warsztatów.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 1. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie przedszkola, szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może

przekraczać 8.

 1. Nauczyciele, wychowawcy w szkole prowadzą w szczególności:
 • w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne
 1. a) obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 • w szkole:
 1. a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

– szczególnych uzdolnień;

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę,

planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych

działań nauczycieli oraz bieżącej pracy z uczniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Organy pracy szkoły

 

 • 9.

 

Wykaz organów szkoły.

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski.

 

 • 10.

 

Dyrektor szkoły

 

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) realizuje uchwały oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

9) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.
 2. Przypadki , w których Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów;

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

4 ) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne;

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia;

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
 • 11.

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian, uchwala statut szkoły i wprowadzone nowelizacje do statutu.

14.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 1. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 12.

 

Rada Rodziców

 

 1. Rodzice uczniów powołują Radę Rodziców.
 2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala:
 • kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
 • organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres ich kompetencji,
 • zasady wydatkowania funduszy.
 1. Regulamin uchwala Rada Rodziców i nie może być on sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Rada Rodziców:
 • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 • udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 • działa na rzecz stałej poprawy bazy;
 • pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 • współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

6) opiniuje program wychowawczo – profilaktycznego;

7) opiniuje szkolny system oceniania;

8) typuje swoich przedstawicieli w skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły;

9)  przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania kwalifikacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

 

 • 12.

 

Samorząd Uczniowski

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 • 13.

 

 Zasady współpracy organów

 

 1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji w szkole i planowanych działaniach przez:
 • zarządzenie wewnętrzne Dyrektora szkoły;
 • ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w budynku szkoły;
 • zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem szkoły;
 • apele szkolne;
 • gazetę szkolną;
 • stronę internetową szkoły.
 1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
 2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń.
 5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 6. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 7. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor szkoły, który:
  • zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
  • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
  • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;
  • organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

 

 • 14.

 

Rozstrzyganie sporów

 

 1. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły Dyrektor jest zobowiązany do:
 • zbadania przyczyny konfliktu;
 • wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
 1. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3..Konflikt nauczyciel – rodzic.

1) Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzice zgłaszają problem wychowawcy;

2)Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje uwagi rodzicom.;

3)W przypadku braku zadowalającego rozwiązania przekazuje sprawę Dyrektorowi Szkoły, który podejmuje procedurę wyjaśniającą sytuację konfliktową;

4.Konflikt nauczyciel – nauczyciel.

1)Strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie problemu.

2) Może prosić o pomoc Dyrektora, który wyjaśnia sporna sprawę między obiema stronami.

 1. Konflikt uczeń – nauczyciel.

1) Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem, a nauczycielem trzeba wziąć pod uwagę właściwości osobowości i postawy interpersonalnej nauczyciela i ucznia;

2) Gdy przyczyna konfliktu tkwi w uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, jest potrzebna nie tyle przewidziana w statucie kara, co perswazja i doprowadzenie do zrozumienia przez ucznia błędów, które wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron;

3) W przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu należy doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania. Jeżeli jest to niemożliwe, wychowawca w ostateczności korzysta z pomocy Dyrektora Szkoły.

 1. Konflikt uczeń – uczeń.

1) Problem tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą Dyrektora Szkoły. 2) Powiadomienia o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy i Dyrektora Szkoły.

 1. Konflikt Dyrektor – Rada Pedagogiczna.

1)Spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej.

 1. Konflikt Dyrektor – Rada Rodziców.

1)Spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora.

 1. Konflikt Dyrektor – Samorząd Uczniowski.

1) Spory między Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu z udziałem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora Szkoły.

 

 

Rozdział 4.

 

Organizacja pracy szkoły

 

 • 16.

 

Organizacja nauczania w szkole

 

Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, ale nie wcześniej niż od 5. roku życia, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość  do podjęcia nauki szkolnej.
 2. Na wniosek rodziców, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, dziecko może być odroczone od obowiązku szkolnego nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 3. Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy, a także w trakcie roku szkolnego na podstawie dokumentu przeniesienia ucznia.
 4. Zapisy do klasy I szkoły odbywają się z rocznym wyprzedzeniem.
 5. Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 7. Obowiązek, o którym mowa w ust.7, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci, o których mowa w ust.8 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

9.Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

10.W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego
w obwodzie tej szkoły, Dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

 1. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie
  z ust. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy.
 2. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zasady postępowania rekrutacyjnego:
 4. a) do Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Turek;
 5. b) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat;
 6. c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć młodsze dziecko;
 7. d) dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne;
 8. e) podstawowa rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej odbywa się raz w roku;
 9. d) rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” w dniach od 15 lutego do 30 marca;
 10. e) o przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego decyduje Dyrektor Szkoły.
 11. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do przedszkola:
 12. a) dzieci sześcioletnie;
 13. b) dzieci pięcioletnie;
 14. c) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 15. d) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
 16. e) dzieci z rodzin zastępczych;
 17. f) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Turek;
 18. g) dzieci obojga pracujących rodziców;
 19. h) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
 20. i) dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 3 lata.
 21. Dokumenty dotyczące rekrutacji:
 22. a) dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

– „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”,  inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

 • 17.

 

Formy działalności dydaktyczno – wychowawczej

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

 1. a) dydaktyczno –wyrównawcze,
 2. b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, etyki, zajęcia WF-u, wdż;

4) w toku nauczania indywidualnego;

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania fizycznego (2 godz.);

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
 2. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 20 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

 

 • 18.

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną (Librus), współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

 1. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Dziennik zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie/nadzór odpowiada wychowawca klasy. W dzienniku klasy maja prawo dokonywać wpisów nauczyciele prowadzący zajęcia z całym oddziałem lub grupą.

 

 • 19.

 

Organizacja biblioteki

 

 1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22 ustawy o systemie oświaty;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno–komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka:

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców,

pracowników administracji i rodziców;

2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów poprzez wszelkiego rodzaju akcje czytelnicze;

5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.
 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
 5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
 6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami:
  • z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły;
  • biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca;
  • czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;
  • za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki;
  • biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w doborze literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;
  • biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami;
  • biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych znajdujących się w okolicy szkoły;
  • nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych zachęca uczniów do korzystania z zasobów innych bibliotek.

 

 • 20.

 

Organizacja Doradztwa Zawodowego w szkole

 

 1. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole.

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie szkoły podstawowej pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości. U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów.

Szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania.

Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada, że wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną), ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.

 1. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

1) Cel główny:

 1. a) Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.

2) Cele szczegółowe:

a)Uczniowie:

– poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,

– rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,

– rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,

– wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,

– są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej,

– są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

– znają czynniki trafnego wyboru zawodu,

– posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,

– znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,

– znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,

– wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły,

– znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,

– znają źródła informacji edukacyjnej,

– są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,

– znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.

 1. b) Nauczyciele:

– wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili,

– potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

– rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,

– wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,

– realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,

– wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów,

– włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa zawodowego w szkole.

 1. c) Rodzice:

są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”, znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych, angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:

poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań, poznawanie zawodów, indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły ponadpodstawowej, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.

W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje: Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie ze statutem szkoły, Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkole, Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a później drogi zawodowej i roli pracownika, Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki.

W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:

Realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i programu doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek zawodoznawczych, itp.

W ramach pracy z pedagogiem szkolnym obejmuje:

Wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez udostępnianie wszelkich niezbędnych materiałów typu: scenariusze lekcji, kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań, przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego i struktury szkolnictwa ; organizowanie spotkań ze specjalistami z PPP, reprezentantami różnych zawodów np. rodzicami czy absolwentami.

W ramach pracy z rodzicami obejmuje: prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów, zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych przez ich dzieci, włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach, indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnozawodowej.

Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego realizującego działania w ramach WSDZ.

1) Zadania:

 1. a) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
 2. b) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 3. c) Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły, wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.;
 4. d) Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centrum kariery, poradnie psychologiczno – pedagogiczne;
 5. e) Pozyskiwanie informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.);
 6. f) Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji);
 7. g) Poradnictwo grupowe – zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy; samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych );
 8. h) Poznawanie rynku pracy – wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców;

 

 • 21.

 

Organizacja nauczania religii

 

 1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii:

1) religia  w szkole jest organizowana dla uczniów na życzenie ich rodziców;

2) szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów niż 7, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z kościołem organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym;

3) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii nie może być powodem dyskryminacji.

 1. Do średniej ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania uczniowi, który uczęszczał na naukę religii wlicza się także ocenę roczną z tego przedmiotu.
 2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy kościoła wyznaniowego.
 3. W salach szkolnych mogą być zawieszone krzyże, a uczniowie mają prawo do odmawiania modlitwy na zajęciach religii.
 4. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom innych wyznań.

 

 • 22.

 

Organizacja nauczania WDŻ-u

 

 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ – przebywa od opieką nauczyciela świetlicy na 2 piętrze. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).

 

 

 

 

 • 23.

 

Organizacja wolontariatu

 

 1. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza to w szczególności:

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9) promowanie życia bez uzależnień;

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.

 1. W skład klubu wolontariatu wchodzą uczniowie poszczególnych poziomów oddziałów, którzy wyrażają chęć zaangażowania się w bezinteresowna pomoc.
 2. Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.
 3. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.
 4. Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.
 5. Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.
 6. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na czym będzie polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, pokazać wszelkie plusy i minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość ich decyzji.
 7. Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ będzie to pierwsze zetknięcie w praktyce z różnymi sytuacjami, które są trudne i mogą różnie wpłynąć na uczniów podejmujących wyzwanie.
 8. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

 

 • 24.

 

Współpraca z rodzicami

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
  2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
  3. Wychowawcy klas, logopeda, wychowawca świetlicy, nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.
  4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).
  5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez:
 • cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;
 • indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, Dyrektorem i pedagogiem szkolnym zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego;
 • kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;
 • przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki;
 • tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;
 • udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;
 • współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów pracy szkoły;
 • rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.
 1. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uwzględniają prawo rodziców do:
 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 • uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego  zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;
 • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 • wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.

 

 • 25.

 

Obowiązki rodziców

 

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce; i inne;

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami, usprawiedliwianiem nieobecności swojego dziecka;

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach;

8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z wychowawcą;

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych;

11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli; w możliwie szybkim czasie;

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne;

15) promowania zdrowego stylu życia.

 1. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice (prawni opiekunowie) bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie Dyrektor szkoły.
 • 26.

 

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

 

 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły Wewnątrzszkolny system oceniania oraz Przedmiotowym systemie oceniania.

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji

wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

 • 27.

 

Świetlica szkolna.

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.
 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły w zależności od możliwości szkoły.
 9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 10. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1) zajęć specjalistycznych,

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,

3) zajęć utrwalających wiedzę,

4) gier i zabaw rozwijających,

5) zajęć sportowych.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 4. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

16.Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

 1. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 2. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 3. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 • 28.

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

 

 1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1) Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne;

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu;

3) W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3;

 1. Poprzez „używanie” należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):

1) Nawiązywanie połączenia telefonicznego;

2) Redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;

3) Rejestrowanie materiału audiowizualnego;

4) Odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

5) Transmisja danych;

6) Wykonywania oblicze.

 1. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
 3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.
 4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 6. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

1) Nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dziennik – jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;

2) Nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;

3) W razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy/sekretariat szkoły;

4) Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 1. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:
 2. a) wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM.
 3. b) wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela.
 4. c) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi
 5. Uczeń może na podstawie pokwitowania może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub Dyrektorem szkoły. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
 6. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w e-dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.

 

 • 30.

 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

 

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
 3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
 4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
 6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
 8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.
 10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
 11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.
 13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

Rozdział 5

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 • 31.

 

Zadania nauczycieli

 

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
  na stanowiskach obsługi.
 2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.
 3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
 4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.
 5. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust. 3,
  są zobowiązani w szczególności:
 • systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  oraz z  zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;
 • kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat   i życie;
 • oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;
 • ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
 • rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego;
 • akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
  i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;
 • wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
 • wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;
 • systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
  i higieny pracy;
 • uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez Dyrektora;
 • przestrzegać statutu szkoły;
 • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 • używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
 • kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 • właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbać o poprawność językową, własną i uczniów;
 • podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
 • wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
 • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
  i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;
 • aktywne uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;
 • rzetelne przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych;
 • udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu.
 1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania.
 2. Nauczyciele podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
 3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej

wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy

 • 32.

 

Zadania wychowawców klas

 

 1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

2) utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form zycia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,

5) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne,

6) otaczanie opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przekładanie sprawozdań z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej,

 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

 • 33.

 

Zadania nauczyciela – bibliotekarza

 

 1. Zadaniem nauczyciela – bibliotekarza jest w szczególności:

1) gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie,

2) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik pracy biblioteki, dzienna statystyka odwiedzin i wypożyczeń, akcesja czasopism, księgi inwentarzowe, finansowo – księgowa ewidencja wpływów),

3)systematyczne udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w wypożyczalni, udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury,

4)kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy z czytelnikiem indywidualnym oraz zajęć grupowych (tzw. zajęć czytelniczych),

5) informowanie o gromadzonych zbiorach własnej biblioteki i innych bibliotekach środowiskowych.

6) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (gazetki, wystawki, konkursy, itp.)

7) prowadzenie działalności informacyjnej: słownej i wizualnej zbiorów, biblioteki i czytelnictwa,

8) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji życiowej czytelników,

9) Prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy (np. zainteresowań, wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się),

10) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie;

11) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i opiekunami organizacji i kół zainteresowań w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia oraz współuczestniczenie w realizacji programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

12) współpraca z nauczycielami przedmiotów przy gromadzeniu i selekcji zbiorów,

13) współpraca z wychowawcami klas przy egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i zniszczone,

14) informowanie nauczycieli i innych użytkowników biblioteki o nowych nabytkach (ogłoszenia, prezentacje, strona internetowa szkoły),

15) branie udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

16) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego,

17) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami  oraz przeprowadzanie ich selekcji,

18) prowadzenie ewidencji zbiorów,

19) opracowywanie zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne);

20) planowanie pracy (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych).

 

 • 34.

 

Zadania nauczyciela – logopedy

 

 1. Zakres obowiązków nauczyciela – logopedy
 • nauczyciel – logopeda zobowiązany jest do wykonywania w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora;
 • nauczyciel – logopeda współpracuje z nauczycielkami poszczególnych oddziałów;
 • w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów jego praca musi być systematyczna i ciągła;
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 • obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku

nauczycielowi prowadzącemu;

 • współpraca z nauczycielami poszczególnych oddziałów;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 • wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 • tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem;
 • dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem;
 • uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z różnymi instytucjami;
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami

sprawującymi opiekę nad dzieckiem;

 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb szkoły.

 

 • 35.

 

Zadania wychowawcy świetlicy

 

 1. Zakres obowiązków wychowawcy świetlicy:

1) kierowanie pracą opiekuńczo-wychowawczą w świetlicy i jej organizowanie oraz odpowiedzialność za jej wyniki: (opracowywanie planów pracy);

2) prowadzenie dokumentacji świetlicy, składanie zapotrzebowania na zakup określonych materiałów czy narzędzi pracy itp.;

3)współdziałanie z wychowawcami i opiekunami w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych;

4) organizacja stałych imprez o charakterze kulturalnym;

5)zabezpieczenie oprawy plastycznej imprez szkolnych;

6) współdziałanie w przygotowaniu akademii i innych uroczystości szkolnych;

7) zabezpieczenie młodzieży dojeżdżającej optymalnych warunków do spędzenia wolnego czasu po lekcjach;

8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy;

9) prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi;

10) sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej;

11) dbanie o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę w świetlicy szkolne;

12) wykonywanie innych poleceń Dyrektora  wynikających z potrzeb szkoły.

 

 • 36.

 

Zadania pedagoga wspomagającego

 

 1. Zakres obowiązków pedagoga wspomagającego:

1) rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

2) współorganizuje zajęcia edukacyjne i prace wychowawcze w formach integracyjnych, w szczególności:

 1. a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania;
 2. b) dostosowuje realizację programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
 3. c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne;
 4. d) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

3) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;

4) prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

 

 • 37.

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

 1. 1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
 • woźna;
 • palacz;
 • sprzątaczka;
 1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 ustala się na dany rok szkolny
  w arkuszu organizacyjnym.
 3. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1) zadaniem pracowników obsługi jest utrzymanie całego obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły.

 

 • 38.

 

Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

 1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;
 2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych;
 3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych wyznaczonych miejscach;
 4. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej np. 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę;
 5. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,;
 6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:
  • kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
  • na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów;
  • na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów;
  • na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia;
   1. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
   2. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.
   3. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcą oddziału.
   4. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektem.
   5. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia się:

1)potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

2)potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu,

3)zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

 1. Plan ewakuacji szkoły jest umieszczony w widocznym miejscu.
 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
 3. Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
 4. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 5. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
 7. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem dyżurującego nauczyciela.
 8. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu.
 9. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18 °C.
 10. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 11, Dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

22.Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli:

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 °C lub jest niższa,
 • wystąpiły w danym dniu zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 1. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

24Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.

25.Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

 • 39.

 

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w szkole.

 

1.W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

2.Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o tym rodziców.

3.Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

 1. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
 2. Zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz wyjazdów organizowanych przez szkołę:
 • uczniowie przebywający na zajęciach poza terenem szkoły i wycieczkach są pod opieką organizatora zajęć lub wycieczki,
 • w czasie zajęć poza terenem szkoły i wycieczkach jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą uczniów:
 1. 30 uczniów – obrębie tej samej miejscowości, która jest siedzibą szkoły,
 2. 20 uczniów – na obozach stałych,
 3. 15 uczniów – przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły,
 4. 10 uczniów – jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej, a przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia przed terminem ich organizacji „karty wycieczki” i programu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 6. Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel /wychowawca/, natomiast grupy każda osoba pełnoletnia po uzgodnieniu z dyrektorem.
 7. Kierownik wycieczki odpowiada za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, jest przełożonym opiekunów, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak, jak dyrektor szkoły.
 8. W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udział uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

 • 40.

 

Zespoły nauczycielskie

 

 1. W ramach Rady Pedagogicznej pracują zespoły:

1) zespół wychowania przedszkolnego;

2) zespół edukacji wczesnoszkolnej;

3) zespół do spraw statutu;

4) zespół do spraw promocji szkoły;

5) zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej;

6) zespół do spraw tygodniowego planu zajęć edukacyjnych;

7) zespół do spraw rekrutacji;

8) zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) zespół do spraw szkoły promującej zdrowie;

10) zespół do spraw programu profilaktyczno – wychowawczego;

11) zespół do spraw planu pracy szkoły.

 1. Zespoły przedmiotowe:

1) opiniują program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole,

2) określają niezbędną obudowę programu o: lektury, pomoce naukowe, itp.,

3) określają listę podręczników szkolnych,

4) formułują projekty wniosków do dalszej pracy jako sugerowane zalecenia dla Rady Pedagogicznej, a w tym: proponują przydział obowiązków na kolejny rok szkolny dla członków zespołu,

5) opracowują kryteria oceniania uczniów, badają ich osiągnięcia,

6) organizują wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.

 1. Z każdego zespołu wybierany jest przewodniczący na cały etap edukacyjny. Przewodniczącego powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek zespołu.

 

 • 41.

 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
 3. 3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

 

Ocenianie wewnątrzszkolne

 

 • 42.

 

Ogólne zasady oceniania

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć dydaktycznych ucznia polega na:

1) ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia;

2) ocenianiu zachowania ucznia;

3) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny;

4) rozwiązywaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców;

3)bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali ocen i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych (wychowanie do życia w rodzinie w klasie IV, V, VI, VII, VII);

3)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych
i sprawdzających;

4)ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (półrocza)
i warunków ich poprawiania.

 1. Rozpoznanie poziomu edukacyjnego ucznia przeprowadza się w oddziale przedszkolnym na początku stycznia oraz w pierwszej dekadzie czerwca za pomocą diagnozy badającej dojrzałość szkolną dziecka:

1)w klasie pierwszej – diagnoza dziecka sześcioletniego;

2)w klasie trzeciej w drugiej dekadzie maja za pomocą testu kompetencji;

3)w klasie czwartej w drugiej dekadzie września za pomocą testu kompetencji;

4)w klasie piątej – w drugiej dekadzie maja za pomocą testu kompetencji;

5)w klasie ósmej sprawdzian próbny organizowany przez szkołę lub wydawnictwa( OPERON, WSiP). W miesiącu kwietniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie;

2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszej pracy,  postępów w nauce i zachowaniu;

4)dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:

1)diagnostyczną – określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia;

2)informacyjną – informuje o osiągnięciach ucznia;

3)wspierającą – podkreśla osiągnięcia a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia;

4)motywującą – zachęca do samokształcenia;

5)rozwojową – odpowiada na pytanie, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.

 1. Przedmiotem oceny jest:

1)zakres opanowanych wiadomości;

2)zrozumienie nauczanego materiału;

3)umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach trudnych i problemowych;

4)sposób przekazywania wiadomości i umiejętności.

 1. Oceny dzielą się:

1)bieżące (cząstkowe);

2)klasyfikacyjne śródroczne;

3)klasyfikacyjne roczne;

4)klasyfikacyjne końcowe (dotyczy klasy programowo najwyższej).

 1. Zasady szkolnego systemu oceniania:

1)zasada jedności  wychowawca – rodzic –  uczeń;

2)zasada systematyczności:

 1. sprawdzenie wiadomości wg dokładnego harmonogramu prac kontrolnych,
 2. ustalenie trzech prac kontrolnych w półroczu,
 3. sprawdziany wg potrzeb ( nie więcej niż 3 w tygodniu);

3) zasada higieny pracy umysłowej;

4) zasada przekazu informacji zwrotnej nauczyciel- uczeń – wychowawca – rodzic;

5) zasada notowania postępów ucznia:

 1. arkusz osiągnięć,
 2. dziennik elektroniczny Librus,
 3. karta odpowiedzi;

6) zasada stopniowania trudności – sprawdzanie wiedzy dostosowane do możliwości indywidualnych;

7) zasada różnorodności form sprawdzania wiadomości:

 1. testy,
 2. prace klasowe,
 3. rozmowy indywidualne,
 4. doświadczenia;

8) zasada komunikowania się z rodzicami:

 1. zawiadomienia,
 2. rozmowy indywidualne,
 3. wywiadówki;

9) angażowanie się uczniów w system oceniania;

10) zasada efektywności racjonalnego procesu oceniania;

11) zasada monitorowania wiedzy.

 1. Postulaty szkolnego systemu oceniania:

1) użyteczność – ocenianie powinno wskazać, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się i być na to ukierunkowane;

2) wspomaganie procesu uczenia się i nauczenia;

3) wielowątkowość – proces oceniania stwarza sytuacje, w której każdy uczeń będzie miał możliwości do zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności;

4) otwartość – każdy aspekt i faza oceniania jest dostępna do wszystkich zainteresowanych i otwarta na proces badania i weryfikowania;

5) spójność wewnętrzna – każdy składnik systemu oceniania winien być zgodny ze standardem nauczania, standardami oceniania, programem szkoły;

6) oceny są formułowane w klasie w sposób ciągły, tak aby dostarczyć świadectwa indywidualnego rozwoju uczniów na przestrzeni czasu;

7) ocenianie opiera się na logicznych, czytelnych zadaniach, zgodnych z przyjętym programem nauczania;

8) ocena uwzględnia prezentacje i rozmaite dokonania uczniów w celu wszechstronnego zaprezentowania zachowań i osiągnięć;

10) pomiędzy ocenianą aktywnością ucznia i wynikiem oceniania istnieje jasny zrozumiały i bezpośredni związek;

11) wszystkie oceny służą za podstawę periodycznych powtórek i korekt dla wszystkich stron procesu oceniania i wszystkich odbiorców zawartej w ocenie informacji.

 1. Funkcje oceny:

1) klasyfikacyjna – jest oceną wyrażoną za pomocą symbolu i służy:

 1. różnicowaniu i uporządkowaniu wiedzy i umiejętności uczniów na danym etapie rozwoju;
 2. ocenianiu poziomu wiedzy i selekcjonowaniu;

2) diagnostyczna – wspiera karierę szkolną ucznia i ma na celu:

 1. określenie poziomu rozwoju ucznia;
 2. porównywanie, określenie, planowanie procesu nauczania;
 3. monitorowanie, motywowanie, stymulacje ucznia;
 4. uzyskanie informacji zwrotnej : nauczyciel – uczeń – rodzic;
 5. wypracowanie odpowiednich strategii w pracy z uczniem;
 6. dokonywanie samokontroli przez nauczyciela.
 7. Użyteczność ocen:

1) funkcja klasyfikacyjna  jest użyteczna przy:

 1. ocenianiu poziomu opanowania wiedzy w dłuższym dystansie;
 2. rozróżnianiu i selekcji uczniów ze względu na dalsze ścieżki kształcenia;
 3. porównywaniu efektywności programów nauczania;
 4. porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami;
 5. informowaniu nadzoru i środowiska;

2) funkcja diagnostyczna  jest użyteczna przy:

 1. opisie rozwoju kompetencji ucznia;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb każdego ucznia;
 3. określeniu efektywności stosowanych metod pracy;
 4. planowaniu procesu nauczania;
 5. informacji zwrotnej dla rodzica i ucznia;
 6. braniu przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się.
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne tworzone jest w oparciu o:

1)podstawę programową;

2) system klasyfikowania i programowania oraz inne obowiązujące dokumenty MEN;

3) standardy osiągnięć i wymagań;

4) system oceniania zewnętrznego;

5)  program szkoły;

6) statut szkoły;

7) stan wiedzy pedagogicznej nauczycieli;

8) oferty rynku wydawniczego.

 1. Nauczycielski system oceniania osiągnięć uczniów:

1) na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów (podczas prowadzonych zajęć) oraz rodziców (na pierwszym spotkaniu) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Jednocześnie każdy nauczyciel powiadamia o stosowanych przez siebie (w trakcie prowadzonych zajęć) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

2)uczniowie otrzymują na bieżąco informacje o własnych osiągnięciach formie ustnej oraz pisemnej;

3)otrzymują okresowo informacje o osiągnięciach zbiorowych;

4) rodzice otrzymują informacje o osiągnięciach uczniów:

 1. a) formy pisemne:

–  o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej z miesięcznym wyprzedzeniem do dnia zakończenia zajęć w danym okresie,

– o nieklasyfikowaniu ucznia z jednego lub kilku przedmiotów w kwalifikacji śródrocznej lub końcoworocznej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

– informacje o osiągnięciach w klasyfikacji śródrocznej wg skali ocen na wywiadówce,

– informacje o osiągnięciach w klasyfikacji śródokresowej (styczeń) i końcoworocznej

 1. b) formy ustne:

– podczas godzin dyżurów nauczycielskich;

– podczas spotkań z rodzicami;

– w kontaktach indywidualnych na prośbę nauczyciela lub rodzica;

– podczas spotkań z nauczycielem rodzic ma wgląd we wszystkie prace pisemne ucznia.

5)wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania;

6) nauczycielski (przedmiotowy) system oceniania obejmuje:

 1. a) własne przedmiotowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne wg skali przyjętej w statucie szkoły;
 2. b) wymagania edukacyjne, które dotyczą postaw, umiejętności i wiadomości osiągniętych przez ucznia w procesie nauczania – uczenia się;

7) wymagania edukacyjne stopniuje się na :

 1. a) wymagania konieczne – osiągnięcia niezbędne, by korzystać z nauczania w wyższej klasie lub na wyższym poziomie edukacyjnym;
 2. b) wymagania podstawowe – najniższy zadawalający poziom osiągnięć ucznia;
 3. c) wymagania rozszerzone – poziom osiągnięć ucznia pomiędzy poziomami b i d;
 4. d) wymagania pełne – ogół całości wymagań poznawczych i psychometrycznych;

e)wymagania wykraczające – stanowią wytyczne do osiągnięć ponadprogramowych;

8) własne sposoby sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów opracowuje nauczyciel w oparciu o doświadczenia zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;

9) częstotliwość oceniania: ocena za bieżące osiągnięcia, ocena za opanowanie większych partii materiału dydaktycznego dokonywana jest według ustaleń nauczyciela:

 1. a) ocena klasyfikacyjna śródroczna;

b)ocena klasyfikacyjna  roczna;

10) zasady współdziałania z uczniami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania, opracowuje nauczyciel w oparciu o ustalenia Rady Pedagogicznej;

11)  jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych dziecka uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej należy:

 1. a) uściślić kontakt między szkołą a rodzicami ucznia poprzez cotygodniowe pisemne informowanie rodziców o bieżących postępach dziecka. Informacje powinny być przekazywane w formie opisowej. Ich treść powinna wskazywać na konkretne kierunki pracy i obszary działalności, na których dziecka nie osiąga sukcesów, z drugiej zaś strony powinny uwidaczniać i uświadamiać uczniowi jego postępy,

b)ustalić kontakt między szkołą a rodzicami poprzez połączenia telefoniczne lub ich regularne wizyty w szkole w godzinach proponowanych przez nauczycieli;

c)skierować ucznia na badania do poradni psychologicznej lub pedagogicznej;

 1. d) obniżyć wymagania szkolne w stosunku do ucznia, u którego na podstawie badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe;

e)zorganizować pomoc koleżeńską;

f)zapewnić indywidualizację pracy na lekcjach.

 1. Narzędzia oceniania:

1) testy nauczycielskie;

2) prace kontrolne;

3) prace domowe;

4) teczka wychowawcy;

5) teczka z pracami uczniów.

 1. Tryb oceniania osiągnięć edukacyjnych:

1) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa półrocza;

2) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września;

3) czas rozpoczynania i kończenia zajęć ferii oraz przerw świątecznych, określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego;

4)Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni;

5) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3, mogą być ustalone:

a)w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

 1. b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;

c)w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej;

6) Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

7) w dniach, o których mowa w pkt 4, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

8) z przedmiotu o wymiarze:

 1. a) 1 godzina tygodniowo – uczeń powinien otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe;
 2. b) 2 – 3 godziny tygodniowo – co najmniej 6 ocen cząstkowych;
 3. c) 4 i więcej godzin tygodniowo – co najmniej 8 ocen cząstkowych;

9) powyższe ustalenia dotyczą jednego półrocza;

10) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców (prawnych opiekunów);

11)  na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić;

12) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie zalecenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się;

13)wobec uczniów o obniżonych wymaganiach stosuje się indywidualne kryteria oceniania;

14) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki (sztuki) – nauczyciel powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć;

 1. a) sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych;

b)przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, uwzględnia się także jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz sportu szkolnego i  kultury fizycznej;

15)  w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, wydanej przez lekarza, podejmuje decyzję o czasowym zwolnieniu z zajęć. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;

 1. uczeń może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń;

16) uczeń nieobecny w szkole podczas sprawdzania i oceniania powinien wykonać zadanie w innym czasie lub formie;

17) ocenianie ma charakter ciągły i systematyczny, zgodny z przedmiotowymi systemami oceniania;

18)nauczyciel uczący danego przedmiotu jest zobowiązany do pisemnej motywacji oceny wzorowej i niedostatecznej ucznia;

19)zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy:

 1. a) kryteria ocen z religii (w skali cyfrowej 1 – 6 ) zatwierdzone zostały na Konferencji Episkopatu Polski, przez Komisję Wychowania Katolickiego, zapisane w Dyrektorium Katechetycznym,

b)kryteria opracowane zostały według podstawy programowej oraz dostosowane do programu nauki religii dla szkół podstawowych,

 1. c) szczegółowe zasady oceniania zostały odrębnie opracowane przez nauczyciela katechetę,
 2. d) do średniej ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania, uczniowi klasy IV – VI , który uczęszczał na naukę religii wlicza się także oceny roczne uzyskane z tego przedmiotu.
 3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

1) w szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 1. a) pisemne:

– prace klasowe, sprawdziany (najmniej dwa w ciągu półrocza) muszą być    zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,

– kartkówki (obejmują najwyżej trzy ostatnie lekcje, nie muszą być zapowiedziane),

– testy,

– zadania domowe,

–  referaty,

– prace dodatkowe,

– własna twórczość,

 1. b) ustne:

–  odpowiedzi (nauczyciel przedmiotu ustala ich minimalną ilość w półroczu),

– wypowiedzi bieżące w klasie, tzw. aktywność,

–  recytacje,

 1. c) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczy ustalania ocen
  z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, sztuki),
 2. d) konkursy i olimpiady,
 3. e) prace uczniów wynikające z indywidualnych zainteresowań,
 4. f) inne formy aktywności.
 5. Zasady przeprowadzania sprawdzianów lub prac kontrolnych:

1)ustalenie rocznego harmonogramu sprawdzianów lub prac;

2) przyjęcie założeń co do ilości sprawdzianów i prac kontrolnych w tygodniu (nie więcej niż jedna    dziennie i nie więcej niż trzy w tygodniu);

3)informacja o przewidywanym sprawdzianie lub pracy kontrolnej jest wpisywana przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym z tygodniowym wyprzedzeniem;

4) zaznajomienie uczniów z kryteriami oceny;

5) określanie warunków i sposobu poprawy oceny niedostatecznej;

6) określanie czasu, w jakim następuje prezentacja oceny (prace pisemne i praktyczne nie dłużej niż tydzień);

7) zapewnienie uczniom odpowiednich warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery.

 1. Obowiązujące ustalenia przeprowadzania sprawdzianów lub prac kontrolnych:

1) prace klasowe, sprawdziany muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem;

2) każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasad punktacji;

3) prace klasowe, sprawdziany muszą być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i oddane uczniowi do wglądu; jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w obecności nauczyciela i zapoznania się z kryteriami oceniania;

4) dopuszcza się przeprowadzenie ponownej pracy klasowej, sprawdzianu jeżeli pierwotnie ilość ocen niedostatecznych przekroczyła 70% (nie należy tych ocen wpisywać do dziennika); przy powtórnym podobnym wyniku – oceny wpisujemy. Uczniowie którzy unikają kontrolnych prac pisemnych mogą być objęci sprawdzianem wiadomości w terminie dodatkowym;

5) kartkówka  z ostatniej lekcji ( nie więcej niż trzech ostatnich) lub kontrola samodzielnego zadania domowego nie musi być zapowiedziana. Powinny być poprawione w ciągu tygodnia i oddane uczniowi do wglądu; rodzice (prawni opiekunowie) mają również prawo wglądu w terminie ustalonym przez nauczyciela lub na spotkaniu z rodzicami;

6) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej 3 prace pisemne, jedna w ciągu dnia;

7) prace domowe i nieprzygotowanie ucznia do zajęć – uczeń może zgłosić brak pracy domowej lub nie przygotowanie do zajęć najwyżej 3 razy w ciągu półroczu, bez konsekwencji oceny niedostatecznej. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych). Otrzymuje wtedy minus. Każde kolejne nie przygotowanie to ocena niedostateczna. Ilość minusów ustala nauczyciel w PSO;

8) wypowiedzi ustne w czasie lekcji – dyskusja, debata (zgodnie z PSO);

9) prace grupowe i projektowe (zgodnie z PSO);

10) aktywność (zgodnie z PSO: plusy, minusy, stopnie);

11) na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć  przeprowadzanie prac klasowych i sprawdzianów;

12) uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej są oceniani wg odrębnych kryteriów stosowanych przez danego nauczyciela;

13) punktem wyjścia do analizy postępów ucznia II etapu edukacyjnego jest sprawdzian z języka polskiego i matematyki przeprowadzany we wrześniu przez nauczycieli uczących w klasie  IV;

14) każdy dział programowy kończy się pomiarem (test, sprawdzian, praca klasowa);

15) na każdych zajęciach nauczyciel sprawdza przygotowanie się uczniów;

16) każdy nauczyciel zobowiązany jest przynajmniej dwa razy w półroczu sprawdzić zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia ucznia.

 1. Zasady i formy poprawiania ocen:

1)spośród ocen cząstkowych uczeń może poprawić ocenę niedostateczną zgodnie z nauczycielskim PSO;

2)prace kontrolne są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie pisze zaległą pracę na dowolnej godzinie po okresie dwóch tygodni, bez wcześniejszego zapowiadania jej przez nauczyciela;

3)poprawa prac kontrolnych jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami, w ciągu dwóch tygodni po oddaniu prac, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń pisze ją tylko raz a uzyskana ocena zostaje wpisana do dziennika.

4) Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen. Przy wystawianiu ocen pod uwagę bierze się stopień wyższy.

 1. Zasady i sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach:

1) na początku każdego roku szkolnego do 20 września nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania wg opracowanego kryterium;

2) uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania do dziennika elektronicznego;

3) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela;

4) rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach minimum 3 razy w roku szkolnym, podczas zebrań i konsultacji;

5) na 1 miesiąc przed końcem półrocza i przed rocznym klasyfikowaniem, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje rodziców o przewidywanych stopniach śródrocznych i rocznych. Informacja ta jest odnotowana w dzienniku elektronicznym;

6) na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych stopniach śródrocznych i końcoworocznych. Informacja ta jest odnotowana w dzienniku elektronicznym;

7) w klasach I – III stopień nabycia kompetencji w zakresie: czytania, pisania, mówienia i słuchania, umiejętności rachunkowych, umiejętności praktycznych, zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia, współdziałanie w grupie, organizowanie pracy własnej przez ucznia jest odnotowywane przez nauczyciela na bieżąco w zeszytach do zajęć, dzienniczkach ucznia.

 1. Skala ocen i jej charakterystyka:

1)przyjmuje się jednolitą skalę dla wszystkich przedmiotów:

a)ocena – niedostateczny –  oznaczenie cyfrowe 1,

b)ocena – dopuszczający –  oznaczenie cyfrowe 2,

c)ocena – dostateczny –  oznaczenie cyfrowe 3,

d)ocena  – dobry –  oznaczenie cyfrowe         4,

e)ocena – bardzo dobry –  oznaczenie cyfrowe 5,

f)ocena-  celujący –  oznaczenie cyfrowe 6;

2)progiem oceny pozytywnej jest cena dopuszczająca;

3)w oddziałach I – III ocena z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową;

4)wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu etapu nauczania;

5)wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o podstawy programowe i programy nauczania.

 1. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasach IV-VIII:
 • klasyfikacja treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:
POZIOM KATEGORIA STOPIEŃ WYMAGAŃ
 

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne (K)
Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe (P)
 

 

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych Wymagania rozszerzające (R)
Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych Wymagania dopełniające (D)

 

2) treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

3) kryteria dla poszczególnych ocen:

 

Ocena z pisemnych prac kontrolnych
 

TEST,

PRACA KLASOWA, SPRAWDZIAN

 

KARTKÓWKA

Ocena Progi procentowe Ocena Progi procentowe  
celująca 100% – 98% —————- —————  
bardzo dobra 97% – 89% bardzo dobra 100% – 89%  
dobra 88% – 71% dobra 88% – 71%  
dostateczna 70% – 51% dostateczna 70% – 51%  
dopuszczająca 50% – 36% dopuszczająca 50% – 36%  
niedostateczna 35% – 0% niedostateczna 35% – 0%  

 

Ocena z pisemnych prac kontrolnych
 

TEST,

PRACA KLASOWA, SPRAWDZIAN

 

KARTKÓWKA

Ocena Progi procentowe Ocena Progi procentowe  
celująca 100% – 98% —————- —————  
bardzo dobra 97% – 89% bardzo dobra 100% – 89%  
dobra 88% – 71% dobra 88% – 71%  
dostateczna 70% – 51% dostateczna 70% – 51%  
dopuszczająca 50% – 36% dopuszczająca 50% – 36%  
niedostateczna 35% – 0% niedostateczna 35% – 0%  

 

 1. Ogólne kryteria ocen:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

 1. posiadł większe umiejętności znacznie wykraczające poza treść określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
 3. osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
 2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedzin edukacyjnej w ciągu dalszej nauki,
 2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej,
 2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 3. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasach I – III:

1) w klasach I – III stosuje się śródroczną i roczną ocenę opisową;

2)  roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. l, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności;

3) przyjęto następujące nazewnictwo do oceny opisowej w klasach I – III:

 1. a) „bardzo dobrze” –otrzymuje uczeń, który:

–  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,

– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach,

–  proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym  stopniu trudności,

–  nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach,

 1. b) „dobrze” – otrzymuje uczeń, który:

–  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w typowych sytuacjach,

–  poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,

–  popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić,

 1. c) „dość dobrze”otrzymuje uczeń, który:

– opanował i stosuje większość wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

– popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić,

– przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne
o dużym stopniu trudności,

–  czyni postępy,

 1. d) „prawie dobrze”otrzymuje uczeń, który:

– opanował większość wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązania typowych zadań teoretycznych i praktycznych,

– przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności,

– pracuje w wolnym tempie,

 1. e) „musi pracować” – otrzymuje uczeń, który:

–   nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności

–  ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy,

–  pracuje bardzo wolno,

–  popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela,

 1. f) „ musi dużo pracować”- otrzymuje uczeń, który:

–  nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności,

–  nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań nawet o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

– pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań.

4) oceny bieżące będą zapisywane w dzienniku cyfrą w skali punktowej od
6 do 1;

5) szczegółowe zasady oceniania zostały odrębnie opracowane przez nauczycieli dla poziomu klas I – III.

 1. Zasady i kryteria ustalania ocen zachowania w klasach IV – VI:

1) ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, pracowników szkoły, uczniów danego oddziału oraz samego ucznia;

2) roczna ocena ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna;

3) ocena  zachowania nie może mieć wpływu na:

 1. a) oceny z zajęć edukacyjnych,
 2. b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

4) ocena  zachowania powinna być szczegółowo uzasadniona zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania;

5)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia zachowanie ucznia w pierwszym i drugim półroczu;

6) oceny zachowania nie ustala się uczniowi, który zdaje egzamin klasyfikacyjny a obowiązek szkolny lub obowiązek nauki spełnia poza szkołą;

7) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa;
8) tryb wystawiania oceny śródrocznej i rocznej zachowania:

 1. a) samoocena ucznia;
  b) opinia klasy o uczniu;
  c) konsultacje wychowawcy z nauczycielami uczącymi w danej klasie i innymi pracownikami szkoły;
  d) propozycja wychowawcy (na podstawie systemu punktowego);
  e) poinformowanie ucznia o przewidywanej ocenie;
  9) wychowawca zastrzega sobie prawo zmiany oceny w przypadkach uzasadnionych naruszeń regulaminu szkoły, bądź znaczącej poprawy zachowania ucznia w okresie od zebrania do terminu rady klasyfikacyjnej;
  10) zatwierdzenie oceny na radzie klasyfikacyjnej jako oceny ostatecznej;

11)oceny zachowania z wystawieniem stopni dokonuje się dwa razy w roku:
a) przed zakończeniem pierwszego połrocza;
b) przed zakończeniem roku szkolnego;

12)  wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

13)  kryteria ocen z zachowania – system punktowy:

 1. oceny z przedmiotów nie mają wpływu na ocenę z zachowania,
 2. ocenę z zachowania ustala wychowawca na podstawie zapisu w zeszycie uwag,
 3. nauczyciele, pracownicy szkoły, opiekunowie organizacji, samorząd klasowy, Samorząd Uczniowski, rodzice mogą zgłaszać uwagi o postępowaniu ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed wystawieniem oceny śródrocznej i końcoworocznej,
 4. za wejście w konflikt z obowiązującym prawem uczeń otrzymuje automatycznie ocenę nieodpowiednią. Do takich zachowań zalicza się między innymi:

– pomówienia pod adresem pracowników szkoły,

– pobicia ze szczególnym okrucieństwem,

– rozprowadzanie narkotyków i nakłanianie do ich kupna i zażywania,

 1. każdy uczeń otrzymuje na początku każdego półrocza kredyt w wysokości 100 punktów.
 2. oceny – skala:

– wzorowe  –   powyżej 200

– bardzo dobre  – 150 – 199

– dobre – 120 – 149

– poprawne – 70 – 119

– nieodpowiednie – 40 – 69

– naganne -0 – 39

 1. kryteria punktowe – plusy:
Punkty dodatnie Ilość punktów Częstotliwość przydzielania punktów Osoba przydzielająca punkty
1.      Udział w konkursach i zawodach sportowych – punkty są przyznawane w zależności od konkursu i zajętego miejsca:

*etap szkolny

*etap gminny

*wyższe szczeble

za wybitne osiągnięcia dodatkowa premia

 

 

 

 

1 –5 pkt.

1 – 10 pkt.

1 – 20 pkt.

 

1 – 10 pkt.

 

Za każdą imprezę nauczyciel przedmiotu,

opiekun organizacji,

wychowawca

2.      Zaangażowanie w życie klasy:

–          aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym,

–          pomoc w organizacji imprez klasowych (np. klasowy Dzień Chłopca)

Do 20 pkt.

 

 

5 pkt.

 

Raz na półrocze

 

 

Za każdą pomoc

wychowawca, samorząd klasowy
3.      Zaangażowanie w życie szkoły:

–          aktywne pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych,

–          Pomoc w organizacji uroczystości, imprez szkolnych (uroczyste apele)

Do 20 pkt.

 

 

10 pkt.

Raz na półrocze

 

 

Za każdą pomoc

wychowawca, opiekunowie organizacji i imprez
4.Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej ( w czasie wolnym od zajęć wykonywanie rekwizytów do imprez, uroczystości, zabaw, prowadzenie tych imprez ) Do 20 pkt. Za każdą pomoc wychowawca na wniosek osoby organizującej imprezę
5.Praca na rzecz szkoły:

–          z własnej inicjatywy (np. praca w bibliotece, mycie szklanek)

–          na prośbę

 

Do 20pkt.

 

Do 6 pkt.

 

Raz na półrocze

 

Za każdą pomoc

wychowawca
6. Praca na rzecz klasy:

–          z własnej inicjatywy ( np. opieka nad kwiatami)

–          na prośbę wychowawcy lub n – la przedmiotu

 

Do 20 pkt.

 

Do 5 pkt.

 

Raz na półrocze

 

Za każdą pomoc

wychowawca, nauczyciel przedmiotu
7. Pomoc kolegom w nauce Do 5 pkt. Za każdą pomoc wychowawca, nauczyciel przedmiotu
8. Za pracowitość, obowiązkowość Do 15 pkt. Raz na półrocze wychowawca, sugestie nauczycieli uczących
9. Nienaganna kultura osobista (uczciwość, kultura słowa, respektowanie norm współżycia w grupie, powitania nauczycieli, pracowników szkoły, osób spoza szkoły przebywających na jej terenie ) Do 10 pkt. Raz na półrocze wychowawca, nauczyciele
10. Przeciwstawianie się przejawom brutalności Do 20 pkt. Raz na półrocze wychowawca, sugestie nauczycieli uczących

 

 

 

 1. h) kryteria punktowe – minusy:
Punkty ujemne Ilość punktów Częstotliwość przydzielania punktów Osoba przydzielająca punkty
1.      Uwagi typu:

–          przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

–          hałasuje, głośno rozmawia na lekcji,

–          ignoruje uwagi nauczyciela

10 pkt. każdorazowo nauczyciel prowadzący zajęcia
2.Niewykonywanie poleceń nauczyciela 10 pkt. każdorazowo nauczyciel prowadzący zajęcia
3. Niewłaściwe zachowanie się wobec nauczyciela, pracowników szkoły, kolegów (podniesiony ton głosu, arogancja, lekceważąca postawa, wulgarne słownictwo itp.) Od 10

Do 20 pkt.

każdorazowo wychowawca, sugestie nauczycieli, osób obcych
4. Zaczepki słowne lub fizyczne Do 10 pkt. każdorazowo wychowawca, sugestie nauczycieli, świadków zdarzenia
5. Zachowania zagrażające bezpieczeństwu innych (niebezpieczne zabawy) Do 20 pkt. każdorazowo wychowawca, sugestie nauczycieli, świadków zdarzenia
6. Bójki, udział w bójce Od 10 do 20 pkt. każdorazowo wychowawca, sugestie nauczycieli, świadków zdarzeń
7. Niszczenie sprzętu szkolnego oraz mienia kolegów (również prac plastycznych i innych, zeszytów ) Do 20 pkt. oraz zwrot kosztów naprawy każdorazowo j. w.
8.Kradzieże i wymuszanie pieniędzy 50 pkt.          j. w. j. w.

 

9. Zaśmiecanie otoczenia 10 pkt.          j. w. j. w.

 

10.Wagary 20 pkt.          j. w. wychowawca
11. Używanie lub namawianie innych do spróbowania używek (alkohol, papierosy, narkotyki) 50 pkt.          j. w. wychowawca, sugestie nauczycieli, świadków zdarzenia
12. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i lekcji 20 pkt.          j. w. j. w.
13.Fałszowanie podpisów i dokumentów 30 pkt.          j. w. j. w.
14.Spóźnianie się na lekcje bez usprawiedliwienia 3 pkt.          j. w. wychowawca, nauczyciel przedmiotu
15.Brak obuwia zmiennego 3 pkt.          j. w. wychowawca, nauczyciel dyżurujący
16. Niewypełnianie  obowiązków dyżurnego 5 pkt.          j. w. nauczyciel przedmiotu
17. Krzyki na korytarzu 5 pkt.          j. w. wychowawca, nauczyciel dyżurujący
18. Przebywanie bez potrzeby w szatni i ubikacji 5 pkt.          j. w. wychowawca, wszyscy nauczyciele
19. Przebywanie bez opieki nauczyciela na boisku szkolnym i placu zabaw 5 pkt.         j. w. wszyscy nauczyciele

 

20.Złamanie zakazu używania telefonu komórkowego na terenie szkoły 5 pkt. j.w. wszyscy nauczyciele
21.Brak mundurka i stroju apelowego 5 pkt. j.w. wszyscy nauczyciele

 

 1. i) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń:

– który posiada na koncie poza dodatnimi 30 pkt. ujemnych,

– którego nie cechuje wysoka kultura osobista,

 1. j) jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.
 2. Zasady i kryteria ustalania ocen zachowania w klasach I – III:

1) w klasach I – III obowiązuje śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna  zachowania;

2) kryteria oceny opisowej zachowania w kl. I – III:

 1. a) na ocenę z zachowania składa się:

– przestrzeganie regulaminu szkolnego i klasowego,

– kulturalny i grzeczny stosunek do pracowników szkoły i kolegów,

– umiejętność opanowania swoich emocji, takich jak gniew, kłótliwość, złość i agresja,

– umiejętność współpracy z kolegami w zespole,

– zaangażowanie w życie klasy i szkoły,

– chęć udzielania pomocy kolegom,

– punktualność, obowiązkowość, pilność, sumienność,

– systematyczne odrabianie prac domowych,

– poszanowanie własności własnej i cudzej,

– utrzymanie porządku wokół siebie,

– dbałość o kulturę słowa.

 1. Warunki odwołania ucznia od oceny z zachowania:

1) po zapoznaniu się z projektem oceny nieodpowiedniej z zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić, za pośrednictwem wychowawcy do Dyrektora pisemne odwołanie od projektu oceny z zachowania w terminie co najmniej trzech dni od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej;

2) odwołanie od projektu oceny z zachowania powinno być umotywowane i zawierać elementy samooceny ucznia z własną propozycją oceny, o którą uczeń się ubiega oraz opinię samorządu klasowego i szkolnego;

3) Dyrektor Szkoły po rozpoznaniu sprawy może:

 1. a) oddalić odwołanie podając uzasadnienie,
 2. b) przedstawić odwołanie na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w celu ponownego rozpatrzenia oceny zachowania ucznia przez wychowawcę;

4)  komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5)  ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6) w skład komisji wchodzą:

 1. a) Dyrektor szkoły (lub jego zastępca)- jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy,
  c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  e) przedstawiciel Rady Rodziców;

7) termin posiedzenia komisji ustala Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, nie później niż do 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych;

8)  tryb odwołania się ucznia od ustalonej oceny rocznej  zachowania:

 1. a) uczeń, który nie zgadza się z oceną śródroczną zatwierdzoną przez radę pedagogiczną niezwłocznie zgłasza wychowawcy chęć poprawy oceny,
  b) wychowawca wraz z uczniem ustala listę działań, które powinien podjąć uczeń, aby otrzymać wyższą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, wychowawca monitoruje podjęte działania, w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami.
 2. Procedura klasyfikowania uczniów:

1)  na 14 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a wychowawcy klasy informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zachowania;

2)  przewidywane oceny wstawiane są przez nauczycieli do dziennika elektronicznego;

3) wychowawca informuje rodziców o przewidywanych klasyfikacyjnych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie zachowania około 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej);

4) informację o ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz zachowaniu nagannym wychowawca przekazuje uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
5) uzyskanie oceny śródrocznej i rocznej wyższej o jeden stopień niż przewidywana jest możliwe, gdy uczeń spełnia następujące warunki:

 1. a) systematycznie pracuje (prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, jest pozytywnie aktywny na lekcjach),
  b) nieobecności na lekcjach są usprawiedliwione,
  c) zaliczył partię materiału wyznaczoną przez nauczyciela na ocenę, o jaką się ubiega.

6)  uzyskiwanie oceny śródrocznej i rocznej wyższej o jeden stopień niż przewidywana odbywa się według ustalonego trybu:

 1. a) uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy przewidywanej oceny,
  b) jeżeli uczeń spełnia warunki nauczyciel wyznacza partię materiału do zaliczenia w ciągu tygodnia,
  c) jeżeli uczeń zaliczy materiał na ocenę o jaką się ubiegał, to ocena klasyfikacyjna będzie o stopień wyższa od przewidywanej;

7) oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i zachowania nauczyciele wystawiają w dzienniku elektronicznym na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

8)  uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

9) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna;

10) procedury postępowania w przypadku gdy:

 1. a) uczeń i rodzić nie zgadzają się z ustaloną oceną,
  b) uczeń ma ustaloną ocenę niedostateczną,
  c) uczeń jest nieklasyfikowany,

 

 

Uczeń i rodzic nie zgadzają się z ustaloną oceną. Ocena wystawiona jest niezgodnie z przepisami prawa. Rodzic składa podanie do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania uczeń pisze sprawdzian wiadomości. Uczeń uzyskuje na świadectwie ocenę wyższą.
Uczeń ma ustaloną ocenę niedostateczną. Rodzic składa podanie do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania uczeń zdaje egzamin poprawkowy w sierpniu. Uczeń uzyskuje na świadectwie ocenę z egzaminu.
Uczeń  jest nieklasyfikowany. Rodzic składa podanie do Dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny przed radą podsumowującą Uczeń uzyskuje na świadectwie ocenę z egzaminu.

 

Rozdział 7

 

Prawa i obowiązki uczniów

 

 • 43.

 

Prawa ucznia

 1. Uczeń ma prawo do:

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę,
poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej;

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacja, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej;

3) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;

4) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych;

5) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju;

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych  i sposobach sprawdzania osiągnięć;

7) obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce;

8) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;

9) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

10) działania w Samorządzie Uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, a także kandydowania do przedstawicielstwa uczniów w radzie szkoły;

11) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;

12) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia;

13) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;

14) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

15) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

16) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

17) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

18) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

19) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;

20) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

21) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

22) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);

23) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach,

24) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

25) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

26) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

27) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;

28) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

 

 • 44.

 

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
 • regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
 • usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych;
 • brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;
 • godnie reprezentować szkołę;
 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców;
 • dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;
 • dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;

10) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw;

11) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;

12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;

13) zdobywać wiedze i przygotowywać się do zajęć edukacyjnych;

14)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego

zachowania w ich trakcie;

15)  przestrzegać zasady kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

16) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;

17) niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych;

18) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności;

19) dbania o wspólne dobro, ład i porządek  w szkole;

20) niepodejmowanie działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób;

21) troski o własne zdrowie i higienę;

22)  niesienia w miarę swoich możliwości pomocy potrzebującym;

23) przestrzegania statutu szkoły;

24) troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie  o dobre imię i tradycje szkoły;

 

 • 45.

 

Nagrody

 1. Uczeń może być nagradzany za:
 • wysokie wyniki w nauce;
 • osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
 • wzorowe zachowanie;
 • odwagę godną naśladowania;
 • przeciwstawianiu się złu;
 • udzielaniu pomocy innym osobom;
 • zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
 • sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
 • inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

2.Uczeń może być nagradzany w formie:

 • ustnej pochwały lub wyróżniania udzielonych w obecności społeczności szkolnej;
 • pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania;
 • nagrody książkowej, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem edukacyjnym;
 • finansowej – w postaci nagrody pieniężnej.
 1. Nagrody mogą być przyznawane przez:
 • nauczyciela, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt 3 i 4;
 • Dyrektora – pkt 1-4;
 • nagrodach powiadamia się każdorazowo rodzica ucznia.
 1. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody , to w terminie 3 dni od jej otrzymania składa do Dyrektora szkoły wniosek, podanie, wraz z uzasadnieniem.
 2. Dyrektor powołuje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony o wychowawcę.

 

 • 46.

 

Kary

1.Uczeń może być karany:

1)Ustnym upomnieniem.

2)Naganą.

3)Zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły na zewnątrz.

4)Wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły

 1. Nakładanie kar.

1) W pkt.1 i 2 nakłada nauczyciel lub Dyrektor.

2) W pkt.3-4 nakłada Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

 1. Nakładając karę należy brać pod uwagę;
 • Rodzaj popełnionego przewinienia.
 • Skutki społeczne przewinienia.
 • Dotychczasowe zachowanie ucznia.
 • Intencje ucznia.
 • Wiek ucznia.
 • Poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.
 1. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do:
 • naprawienia wyrządzonej szkody.
 • przeproszenia osoby pokrzywdzonej.
 • wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej szkoły, placówki lub społeczności lokalnej
 1. Wykonanie kary – zawieszenie
 • Wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły.
 • Może zostać zawieszone przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (ewentualnie inny czas).
 1. Odwołanie się od kar.
 • kara nałożona przez nauczyciela – do Dyrektora.
 • Od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic może odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia/nagany.
  Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania.
  3.Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły.
  4. Decyzja Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.

 

 

 • 47.

 

Zasady obowiązujące uczniów

1.Uczniom nie wolno:

1)  Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.

7) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

8) Zapraszać obcych osób do szkoły.

 

Rozdział 8

 

Postanowienia końcowe

 

 • 48.

 

Ceremoniał szkoły

 

 1. Szkoła posiada własne imię, godło i ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych, w których biorą udział uczniowie, organizowanych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.
 3. W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole państwowe:
 • flaga państwowa;
 • godło państwowe;
 • hymn państwowy;
 1. W ceremoniale szkolnym eksponowane są również symbole szkolne:
 • sztandar szkoły;
 • godło szkoły.
 1. Do najważniejszych uroczystości, tworzących ceremoniał szkolny, zaliczamy:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • pasowanie na przedszkolaka;
 • pasowanie na ucznia;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • Święto Patrona Szkoły;
 • pożegnanie uczniów kończących szkołę;
 • uroczystości związane ze świętami narodowymi:
 1. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 2. 2 maja – Święto Flagi,
 3. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja.
 4. Na tradycję szkoły składają się również:
 • prowadzenie kroniki szkolnej;
 • uroczyste wybory do Samorządu Uczniowskiego;
 • Sprzątanie Świata;
 • Święto Latawca;
 • akademia w związku ze Świętem Górnika;
 • Święto Rodziny;
 • kultywowanie tradycji i obyczajów: andrzejki, mikołajki, jasełka, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, walentynki, powitanie wiosny, choinka noworoczna;
 • przeprowadzanie akcji charytatywnych;
 • Szkolny Dzień przeciw Przemocy;
 • Kwiecień Miesiącem Zdrowia;
 • bal absolwenta;
 • ślubowanie uczniów klas 1;
 • ślubowanie absolwentów.
 1. Ceremoniał szkolny ma na celu określenie właściwego postępowania w czasie uroczystości, a także wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych. Nawiązuje on do tradycji szkoły i każdy uczeń placówki zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Godłem Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera jest jasnożółta tarcza w kształcie gotyckiego witrażu, z ważką nieco powyżej środka, wokół której w obramowaniu na różowym polu widnieje napis „Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie”. Godło jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, a także na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.
 3. Sztandar szkoły to prostokątny płat tkaniny obszyty złotymi frędzlami. Na prawej stronie sztandaru na czerwonym tle widnieje godło państwowe. Na lewej stronie w centralnej części widnieje wizerunek patrona otoczony półkoliście napisem z nazwą i imieniem szkoły, a tło stanowią barwy szkoły. Nad sylwetką patrona i napisem znajduje się fantazyjny ornament, odwołujący się do malarstwa secesyjnego. Całość została zamknięta dekoracyjnymi motywami geometrycznymi, tworząc swoistą ramę sztandaru.
 • Poczet sztandarowy:
 1. poczet sztandarowy jest wytypowany spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. W jego skład wchodzi chorąży oraz dwoje asystujących. Obok składu zasadniczego powołuje się rezerwowego chorążego oraz członków asysty, którzy zastępują stałą obsadę pocztu w razie jej nieobecności,
 2. sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych,
 3. obsadę pocztu sztandarowego powołuje się na dany rok szkolny uchwałą Rady Pedagogicznej,
 4. poczet sztandarowy występuje w stroju galowym z biało – czerwoną szarfą, przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym w stronę kołnierza, spiętą na lewym biodrze. Poczet występuje w białych, jednolitych rękawiczkach,
 5. poczet sztandarowy opiekuje się sztandarem,
 6. opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel pełniący opiekę nad Samorządem Uczniowskim,
 7. w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi kirem:- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej,
 8. h) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

2)  Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego i przekazania sztandaru nowemu pocztowi odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego klas 8. Przed przekazaniem sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu odczytuje się uchwałę Rady Pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera  w Chlebowie, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.

Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

3)  Sztandarem wykonuje się trzy rodzaje chwytów: „na ramię”, „prezentuj” oraz „do nogi”:

 1. w postawie zasadniczej chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze, na wysokości czubka buta, postawiony na „trzewiku” drzewca. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa,
 2. wykonując chwyt „na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o w stosunku do ramienia,
 3. wykonując chwyt „prezentuj” z położenia „do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całą jej długość, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru znajduje się w postawie zasadniczej. Chwyt „prezentuj” wykonuje się na komendę: „Na prawo (lewo) patrz”,
 4. wykonując chwyt „do nogi” z położenia „prezentuj” lub z położenia „na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”,
 5. salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z położenia „prezentuj”. Kiedy odbierający honory zbliży się na pięć kroków, chorąży robi zwrot w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód, na odległość stopy i pochyla sztandar o przodu pod kątem 45o. Asysta sztandaru stoi w postawie zasadniczej. Chorąży pozostaje w tej postawie, dopóki odbierający honory nie znajdzie się w odległości kroku za sztandarem, wtedy bez komendy przenosi sztandar do położenia „prezentuj”,
 6. maszerując, honory sztandarem oddaje się salutując przez pochylenie sztandaru na komendę „na prawo (lewo) patrz”. Chorąży pochyla sztandar do postawy „na ramię”.

4)  W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45o do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45o do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

 1. podczas każdego podniesienia hostii: w czasie Przemienienia, przed komunią świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
 2. podczas opuszczania trumny do grobu,
 3. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 4. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje,
 5. na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
 6. Opis zachowania w trakcie oficjalnych uroczystości:

1) wejście Dyrektora Szkoły (wraz z zaproszonymi gośćmi) na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież, powinno być zapowiedziane przez prowadzącego słowami: „Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie. W tym momencie uczniowie powinni przyjąć postawę stojącą;

2) w czasie uroczystości osoba prowadząca wypowiada następujące komendy:

 1. a) „Baczność”,
 2. „Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie zdejmują nakrycia głowy, jeżeli takowe mają i zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu,
 3. „Do hymnu państwowego”- następuje po wprowadzeniu sztandaru. Uczniowie odśpiewują hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°,
 4. „Po hymnie” – po odśpiewaniu hymnu i usłyszeniu tych słów uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna),
 5. „Do hymnu szkoły” – następuje po hymnie państwowym, sztandar w trakcie hymnu szkoły pochylony jest pod kątem 45°,
 6. „Po hymnie” – po odśpiewaniu hymnu uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną,
 7. „Poczet sztandarowy wyprowadzić” – następuje na zakończenie oficjalnej części uroczystości. Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali;

3) po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczyna się część artystyczna uroczystości;

4) precedencja:

Uroczystości są także okazją do zapraszania ważnych gości. Istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na kolejność powitania, przemawiania oraz zajmowania miejsc przez poszczególnych zaproszonych. W Polsce precedencja uzależniona jest od zajmowanego stanowiska, a także jego umocowania konstytucyjnego, rozróżnienia administracji rządowej lub samorządowej:

 

 1. a) precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:
 • starosta,
 • przewodniczący Rady Powiatu,
 • wicestarosta,
 • dyrektor wydziału oświaty,
 • wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • inspektor wydziału oświaty,
 • członek Zarządu Powiatu,
 • radny powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu,
 • inni zaproszeni goście,
 1. b) precedencja stanowisk w gminie (mieście):
 • burmistrz,
 • przewodniczący rady miasta gminy,
 • zastępca burmistrza,
 • dyrektor wydziału oświaty,
 • wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),
 • radny gminy (miasta),
 • sekretarz gminy (miasta),
 • skarbnik gminy (miasta),
 • inspektor nadzorujący placówkę,
 • inni zaproszeni goście,
 1. jeżeli w uroczystości szkolnej udział bierze proboszcz, wymienia się go na pierwszym miejscu,
 2. od przedstawionej precedencji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej roli, pozycji lub wieku zaproszonego gościa.
 3. Symbole państwowe:

1) godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem;

2) znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji, itp.;

3) miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi;

4) znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych;

5) tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych – należy je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały;

6) używanie godła i flagi musi być zgodne z wzorami określonymi w ustawie;

7) godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, tj. niezniszczone, nieuszkodzone, niezgniecione, niepostrzępione, niewyblakłe, itp.;

8) natychmiast należy reagować w przypadkach zanieczyszczenia (np. spowodowanego warunkami atmosferycznymi) lub uszkodzenia;

9) godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą;

10) wycofane z użycia godła i flagi nie mogą być wyrzucane do śmietnika lub porzucane w przypadkowych miejscach, ale powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech używalności. Metalowe tablice z godłem należy dokładnie zamalować przed zezłomowaniem lub pociąć.

 1. Godło:

1) godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek;

2) poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego;

3) umieszczenia godła:

 1. na zewnątrz: tablica z godłem powinna zostać umieszczona po prawej stronie wejścia do budynku, a poniżej niej tablica z nazwą szkoły,
 2. wewnątrz:
 • godło znajduje się w kancelarii szkoły, gabinetach Dyrektora, pokoju nauczycielskim, bibliotece i wszystkich salach lekcyjnych,
 • pozycja godła w pomieszczeniu: najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem urzędnika albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarze, obrazy, zdjęcia, tablice itp.).
 1. Flaga:

1) flaga państwowa może być wyeksponowana na stałe przed urzędem, np. przy wejściu, w celu podkreślenia, że jest to urząd państwowy; w nocy flaga powinna być oświetlona;

2) w  ustawie rozróżniono dwa sposoby eksponowania flagi. Można umieszczać ją na drzewcu na ścianie budynku lub w jego wnętrzu, a także wciągać na maszt przed budynkiem – tzw. podnoszenie flagi;

3) zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę podnosi się do godziny 8.00 rano, a opuszcza się o zachodzie słońca;

4) sposób eksponowania flagi powinien służyć przekazaniu odpowiedniego komunikatu:

 1. przed budynkiem – podkreśla publiczny charakter obiektu;
 2. wewnątrz – potwierdza komunikaty zewnętrzne, a w wystawienie jej obok godła państwa lub organizacji dopełnia symbolikę państwową lub organizacyjną;
 3. umieszczenie większej liczby flag państwowych jest oficjalną dekoracją, akcentującą uroczystość państwową lub narodową;

5) podczas uroczystości, rocznic i świąt państwowych:

 1. flaga podniesiona przed siedzibą, a ponadto budynek powinien być dodatkowo udekorowany flagami;
 2. jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym że jeżeli są pozostawione na noc, to powinny być oświetlone;
 3. wielkość flagi powinna być dostosowana do wielkości obiektu (nieodpowiednie jest umieszczanie bardzo małej flagi na dużym obiekcie lub odwrotnie) oraz warunków otoczenia (np. zbyt długa flaga, sięgająca głów przechodniów).

6)  szczegółowe wskazówki, dotyczące postępowania z flagą państwową:

 1. na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku;
 2. gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną. Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie;
 3. flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię;
 4. podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć. Jeżeli jednak musi być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej), należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub Jeśli do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć;
 5. flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie);
 6. jeżeli flaga RP jest umieszczona na pojeździe, powinna znajdować się po jego prawej stronie,
 7. jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy, zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim;
 8. h) po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana;
 9. i) jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości jego odsłaniania, nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię;
 10. j) w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy Przy jej zdejmowaniu podobnie: należy najpierw podnieść ją do samej góry, następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu), żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi;
 11. k) instytucja odpowiedzialna za organizację obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinna zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia. Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię.

7) Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub
organizacji międzynarodowych:

 1. jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości;
 2. flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia;
 3. flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami;
 4. jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo;
 5. flagi organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.

8)  Zasady umieszczania większej liczby flag:

 1. dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności);
 2. trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. (UE) po lewej stronie;
 3. gdy flaga państwowa jest umieszczona przy ścianie z inną flagą na skrzyżowanych drzewcach, flaga RP powinna być umieszczona po prawej stronie, a jej drzewce powinno być umieszczone przed drzewcem drugiej flagi.
 4. Załączniki:

1) załącznik1

Tekst ślubowania ucznia klasy 1

Ja, najmłodszy uczeń

Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

przyrzekam,

że będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły,

będę się uczył w szkole, jak kochać swoją ojczyznę

i jak dla niej pracować,

kiedy dorosnę.

 • załącznik 2

Tekst ślubowania ucznia klasy 8

My absolwenci Szkoły Podstawowe im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło

zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu

ŚLUBUJEMY

zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju

ŚLUBUJEMY

w dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

ŚLUBUJEMY”

 

 • 49.

 

Nowelizacje w statucie

 

 1. Sposoby wprowadzania nowelizacji.

1) Zmian w statucie szkoły dokonuje zespół projektujący, powołany przez Dyrektora Szkoły w składzie 3 osobowym:

 1. c) Dyrektor Szkoły;
 2. przewodniczący zespołów przedmiotowych;
 3. opiekun Samorządu Uczniowskiego.

2) każdorazowa zmiana w statucie musi być przedstawiona do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

3) zapis statutu ulegać będzie zmianom w przypadku zmian w aktach prawnych dotyczących oświaty.

4) jednolity tekst statutu wprowadza się po trzech dokonanych zmianach.

5) Dyrektor Szkoły zapewnia rozpowszechnienie niniejszego statutu w obiegu wewnętrznym.

 

Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22.11.2017 r.

Statut obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku.