Rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

Rok szkolny 2016/2017

WSTĘP

  1. Diagnoza potrzeb:

W celu podjęcia systemowych działań w zakresie promocji zdrowia w naszej szkole, dokonano diagnozy potrzeb i zasobów.

 

  • Diagnoza wstępna -przeprowadzenie rozmów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.
  • Diagnoza etapowa– wybór problemów priorytetowych na podstawie analizy rozmów i obserwacji.

 

Wyniki tej diagnozy nasuwają wniosek, że postawy żywieniowe wielu rodziców nie zawsze sprzyjają ich zdrowiu, co ma duży wpływ na kształtowanie nawyków wśród uczniów. Rodzice rozumieją istotę problemu i widzą potrzebę edukowania w zakresie zdrowego odżywiania oraz właściwego komponowania posiłków. Ponadto rozmowy z pielęgniarką szkolną i nauczycielami potwierdzają fakt, że uczniowie często nie jedzą śniadań w domu lub nie przynoszą drugiego śniadania do szkoły, stąd złe samopoczucie uczniów- bóle brzucha, głowy, zasłabnięcia. Ponadto dzieci często sięgają po niezdrową żywność i dlatego obserwuje się zjawisko otyłości wśród małych nawet dzieci.

Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do jego rozwiązania.

Wybór problemu priorytetowego:

W wyniku analizy rozmów z rodzicami uczniów i własnych obserwacji zespół Szkoły Promującej Zdrowie ( koordynator, członkowie) wybrał następujący priorytet:

Umiejętne i estetyczne komponowanie posiłków

  1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:

Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność uczniów w szkole i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą domu rodzinnego, jednakże duże wsparcie może dawać społeczności szkoła, w której wiedzę z tego zakresu mogą otrzymywać uczniowie, a pośrednio i rodzice.

  1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego :

-zapracowanie rodziców ,

-brak pozytywnych nawyków żywieniowych

  1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego :

1) Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców .

2) Relacjonowanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat podejmowanych działań w szkole.

3) Zachęcanie i zaangażowanie rodziców oraz całej społeczności szkolnej do udziału w  akcjach propagujących zdrowe odżywianie.

 

PLAN DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

  1. Podanie celu działań:

POPRAWIĆ POZIOM PRAWIDŁOWYCH ZACHOWAŃ W ZAKRESIE ODŻYWIANIA WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

  1. Określenie kryterium sukcesu: 50% rodziców zauważy działania prozdrowotne w szkole, nauczyciele dostrzegą wzrost spożywania przez uczniów śniadania w domu lub II śniadania w szkole, 80% wykaże się dużą aktywnością i zaangażowaniem  w proponowane działania dotyczące prawidłowego zachowania w zakresie odżywiania.
  2. Działania i ewaluacja:
l.p. Zadanie Rodzaj działania Kryterium sukcesu Wykonawcy Monitorowanie Termin  

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

(Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?)

             
1.

 

Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców Sporządzenie wniosku dotyczącego przystąpienia szkoły do projektu Szkoły Promującej Zdrowie 100% nauczycieli wyrazi chęć udziału w projekcie Koordynator, Rada Pedagogiczna Dyrektor IX/X 2016 Protokół Rady Pedagogicznej
Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2016/2017 100% nauczycieli zgłosi propozycję działań Zespół ds. promocji zdrowia Dyrektor XII 2016 / I 2017 Opracowany plan i wyłonienie problemu priorytetowego
2. Promocja zdrowego odżywiania Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” Udział klasy IIIa, pomoc rodziców w akcji A.Biskup Dyrektor, Koordynator XI 2016 Informacja na stronie internetowej szkoły, certyfikat udziału w akcji
3. Estetyka podawania posiłków Technika origami – składamy serwetki, dekorujemy stół na Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole Udział klasy V i VI J.Pośka Koordynator I 2017 Informacja na facebook’u szkoły
4. Propagowanie zdrowego odżywiania Wspólne spożywanie warzyw i owoców w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” Uczniowie klas I-VI podczas przerw spożywają owoce i warzywa Wszyscy nauczyciele Dyrektor, Koordynator Cały rok Obserwacje nauczycieli dyżurujących podczas przerw
„Dzień marchewki” – wspólne picie soków ze świeżych owoców i warzyw, poznanie nowych smaków przez dzieci Wszystkie grupy przedszkolne wezmą udział Nauczyciele przedszkola – G.Walaszczyk, D.Junkiert, E.Majcherek Dyrektor, Koordynator III 2017 Informacja na stronie internetowej  szkoły, degustacja soków przez rodziców i nauczycieli
Przepisy w gazecie szkolnej „Szkolne Gadu-Gadu” Artykuły w gazecie szkolnej E.Popielarz Dyrektor III-VI 2017 Numery gazety szkolnej
Spotkanie z dietetykiem, absolwentką naszej szkoły p. S.Pacyną. Warsztaty dla uczniów klas I-VI dotyczące zasad właściwego komponowania posiłków wg najnowszej piramidy żywienia Udział uczniów klas I-VI i wszystkich nauczycieli nauczycieli M.Perlińska Dyrektor, Koordynator III 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły, prezentacja piramid żywienia wykonanych przez uczniów na korytarzu szkolnym
„Woda źródłem życia” – prezentacja multimedialna oraz prelekcja dla uczniów klas I-VI Udział  uczniów klas I-VI I.Sylwestrzak Koordynator IV 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły, umieszczenie na korytarzu szkolnym i korzystanie przez uczniów z dystrybutora wody
„Kwiecień miesiącem zdrowia” – przygotowanie przez uczniów klas I-VI i wychowawców zdrowego śniadania Wszystkie klasy wezmą udział Wszyscy nauczyciele Dyrektor IV 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły, wpisy w dzienniku lekcyjnym, spożywanie śniadania przy wspólnym stole na sali gimnastycznej
Warsztaty kulinarne z Bankiem Żywności w Koninie Udział rodziców Sołtys wsi Chlebów – p. B.Ignasiak Dyrektor IV 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły, degustacja przygotowanych potraw przez uczniów i rodziców
,,Z kulturą przy stole” – zapoznanie dzieci z zasadami savoir vivre, jakie obowiązują przy stole Udział uczniów klas I-III R.Piechota Koordynator V 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły
Święto Rodziny i Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” Udział przedszkolaków i uczniów klas I-VI, wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i dziadków M.Perlińska Dyrektor VI 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły, zaproszenie społeczności lokalnej do udziału w wydarzeniu
„Żyj zdrowo i trzymaj formę!” – komponowanie przez uczniów jednodniowych jadłospisów oraz obliczanie kaloryczności dostarczanych pokarmów dla dziecka w wieku 12 lat Skomponowanie jadłospisów przez uczniów kl VI I.Białas Dyrektor, Koordynator VI 2017 Informacja na stronie internetowej szkoły

 

ROZMIAR
KOLOR