PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRACA PEDAGOGICZNA: Wspomaganie realizacji programów nauczania wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

  Zadania  Sposoby realizacji  Osoba odpowiedzialna  Termin realizacji
  Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródełWdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.   Uczenie poszanowania książek i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.  bibliotekarz  cały rok
  Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczejInspirowanie czytelnictwa poprzez: reklamowanie książek,udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,Październik Miesiącem Bibliotek,Dzień Patrona”- współpraca z samorządem uczniowskim, -„ Światowy Dzień Pluszowego Misia” wystawki okolicznościowe,uaktualnianie tablicy informacyjnej,  bibliotekarz, aktyw bibliotecznycały rok   zgodnie z harmonogramem
  Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształceniaZapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów klasy I, przyjęcie w poczet czytelników. Udostępnienie księgozbioru uczniom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych. Udostępnienie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat. Udzielania wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek. Umożliwianie uczniom wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich. – Edukacja czytelnicza medialna” poprzez lekcje biblioteczne.bibliotekarzcały rok
  Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw.Powołanie aktywu bibliotecznego. Współpraca łączników klasowych z biblioteką.  bibliotekarz  cały rok
  Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami.Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli, gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego. Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci. współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Koninie filia Turekzapraszanie znanych w środowisku lokalnym osób do publicznego czytania książek „ Czytać każdy może”.bibliotekarz aktyw bibliotecznycały rok
  Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji , samokształcenie.Udział w konferencjach, kursach, warsztatach.   Wymiana doświadczeń z innymi bibliotekarzami.   Samodoskonalenie nauczyciela bibliotekarza – zapoznanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi .     cały rok

PRACE BIBLIOTECZNO-TECHNICZNE

ZadaniaSposoby realizacjiOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji
Planowanie, statystyka, sprawozdawczośćOpracowanie rocznego planu pracy biblioteki. Prowadzenie dziennika bibliotecznego.bibliotekarzwrzesień cały rok
Organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja.Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych. Ewidencja –bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej. Selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków. Konserwacja zbiorów –oprawa i naprawa książek. Ewidencja podręcznikówbibliotekarz aktyw bibliotecznycały rok
Organizacja warsztatu informacyjnego dydaktycznego biblioteki.Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów. Udostępnienie czasopism w kąciku czytelniczym.bibliotekarzcały rok
Prace administracyjneProwadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencja przychodów i rozchodów. Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników, założenie kartoteki dla uczniów klasy I. Dbanie estetykę wypożyczalni i czytelni. Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym, odbiór książek i sprawdzenie ich stanu. Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.bibliotekarzcały rok
ROZMIAR
KOLOR