REGULAMIN KONKURSU Logo Samorządu Uczniowskiego

 

OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

 na

 „Logo Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu na opracowanie logo SU są opiekunowie i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Samorządu Uczniowskiego.

 2. Logo wykorzystywane będzie przez Samorząd Uczniowski do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwać będzie od 27.09.2021r. do 31.10.2021r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm, w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

– być czytelne i łatwe do zapamiętania,

– być łatwo identyfikowane z celami i zadaniami samorządu,

 – wzbudzać pozytywne emocje,

składać się:

– tylko z logotypu (stylizacji literowej)

 – tylko z elementu graficznego będącego symbolem

– lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs na logo SU”, w której uczestnik podaje: imię i nazwisko, klasę, lub wysłać je (jeżeli jest w formie elektronicznej) na adres e-mail: bmaas@spchlebow.pl , podając w jakim programie zostało wykonane, z dopiskiem „Praca konkursowa”.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 31.10.2021r. u opiekunów SU (p. B. Maas, p. D. Junkiert) lub wysłać na adres email podany powyżej.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– zgodność projektu z celami i zadaniami wolontariatu,

 – oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

– czytelność i funkcjonalność projektu,

– estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, składającą się z opiekunów oraz członków Samorządu Uczniowskiego.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

 

ROZMIAR
KOLOR