Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

z dnia 24.08.2020 r.

 1

Organizacja zajęć i pracy szkoły

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice inne osoby zobowiązane są zdezynfekować ręce.
 4. W częściach wspólnych: korytarze, szatnia, toalety, pokój nauczycielski, biblioteka obowiązuje wszystkich noszenie zakrywanie ust i nosa.
 5. Wejście do szkoły i przebywanie w niej zostanie ograniczone do niezbędnego minimum z wyjątkiem uczniów i pracowników szkoły. Od 8. 30 do 16.00 drzwi do szkoły będą zamykane. Chęć wejścia sygnalizowana będzie za pomocą dzwonka.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci przekazują opiekę nad nimi dyżurującemu nauczycielowi przy drzwiach wejściowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 7. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 8. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 9. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 10. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Korespondencję można wrzucać do skrzynki zamontowanej przy wejściu do szkoły.
 12. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkolnego za wyjątkiem uczniów, rodziców i pracowników mają dokonywany pomiar temperatury i spisywane są ich dane: imię i nazwisko.
 13. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. W miarę możliwości należy dopilnować, aby każdy z uczniów korzystał z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
 15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu i korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego w czasie.
 17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły/klasy/sali gimnastycznej szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz w miarę możliwości unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 20. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 21. Wychowawcy i nauczyciele często przypominają uczniom o: częstym i poprawnym myciu, dezynfekowaniu rąk, stosowaniu zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zachowywaniu bezpiecznej odległości, unikaniu dotykania oczu, ust i nosa, dbaniu o odporność(wysypianie się, kondycja fizyczna i psychiczna, zdrowe odżywianie).
 22. Pracownicy szkoły swoim postępowaniem dają przykład uczniom.

2

Organizacja przerw

 

 1. Czynny dyżur sprawują nauczyciele według harmonogramu.
 2. Zakrywanie ust i nosa (nauczyciele i uczniowie) jest dobrowolne.
 3. Na korytarzu od sali gimnastycznej do wejścia C przebywają uczniowie uczący się w salach 21, 6, 4.
 4. Nauczyciel pełniący dyżur w pobliżu toalet zwraca uwagę, by w toaletach nie przebywała nadmierna liczba uczniów.
 5. W czasie sprzyjającej pogody wszyscy uczniowie wychodzą na boisko szkolne.
 6. Na lekcje nauczyciele wychodzą minutę przed dzwonkiem.
 7. W holu jadalnianym mogą przebywać wyłącznie uczniowie pijący herbatę w czasie drugiego śniadania lub spożywający obiad w czasie przerwy obiadowej z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

3

Organizacja zajęć i opieki w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki
 2. Dyrektor placówki wyznacza strefę przyjęć/obioru dzieci z placówki (szatnia, hol przedszkola).
 3. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych przyprowadzenie/odbiór dziecka, zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Rodzic odprowadza/ odbiera dziecko do/ z wyznaczonej grupy, ale nie wchodzi do sali zajęć.
 5. Liczba osób przebywających w części wspólnej (holu, szatni) nie mogą przekraczać maksymalnie 10 osób dorosłych i 10 dzieci.
 6. Zaleca się, żeby osoby przyprowadzające/odbierające dzieci nie miały więcej niż 60 lat (osoby po 60 roku życia są bowiem bardziej narażone na zakażenie koronawirusem).
 7. Przy wejściu do placówki umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
 8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 10. Dziecka chorego lub podejrzewanego o chorobę nie należy przyprowadzać do placówki. Nauczyciel ma prawo nie wpuścić dziecka do placówki i poprosić rodzica/opiekuna o zabranie do domu dziecka z objawami takimi jak kaszel, kichanie, katar, ogólne złe samopoczucie, z temperaturą 37ºC i więcej.
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 12. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 13. Rodzic przynosi szczelnie zapakowane w woreczek foliowy, uprane i wyprasowane ubranie tzw. strój przedszkolny do przebrania dziecka.
 14. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby. Należy ograniczyć przebywanie w placówce osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Do placówki powinni wchodzić tylko i wyłącznie nauczyciele i pracownicy obsługi.
 15. Za bezpieczeństwo dzieci zaraz po wejściu do placówki odpowiada przedszkole, czyli osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dziećmi.
 16. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym przez pracownika placówki podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Wyników pomiaru nigdzie nie rejestrujemy/nie zapisujemy.
 17. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci będzie przeprowadzana dezynfekcja całej strefy przyjęć/odbioru dzieci z placówki z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
 18. Po zakończeniu przyjęć i odbiorów dzieci będzie przeprowadzona dezynfekcja szatni             z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – wieszaki, szafki odzieżowe, klamki i powierzchnie płaskie.

 

 1. Procedura organizacji opieki w placówce

 

 1. Grupa dzieci wraz z opiekunami przebywają w wyznaczonej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, w miarę możliwości.
 3. Pracownicy opiekujący się dziećmi nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 4. W grupie może przebywać maksymalnie do 25 dzieci (dzieci z różnych grup wiekowych).
 5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza niż 2 m2 na 1 dziecko .
 6. Z salach, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, poduszki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 7. Sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 8. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabaw na dworze).
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 10. Jeśli pracownicy wykażą taką potrzebę/chęci zaleca się, aby opiekę nad dziećmi sprawowali mając zasłonięte usta i nos oraz stosowali rękawice jednorazowego użytku lub często dezynfekowali ręce.
 11. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (gabinet pielęgniarki) pod opieką pomocy przedszkola, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 12. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 13. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 14. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 15. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 16. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren placówki.

17.Pracownicy placówki będą regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować,  aby dzieci robiły to samo, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 1. Posiłki dzieci spożywają w swoich salach.

4

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolatorium.
 2. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym dyrektora szkoły.
 3. Przez niepokojące objawy rozumie się: wysoką temperaturę, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu, utrata smaku i węchu.
 4. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem/szkołą powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 5. Miejscem wyznaczonym w szkole, w którym można odizolować osobę w przypadku wystąpienia niepokojących objawów jest gabinet pielęgniarki.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 8. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie. Jeżeli rodzice ucznia zauważą u niego niepokojące objawy uczeń powinien nie przychodzić do szkoły, pozostać w domu, a rodzice skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu oraz trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym wychowawcę/ nauczyciela.
 3. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe (gabinet pielęgniarki). Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z uczniem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez dyrektora placówki.
 4. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntowanemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Na holu przy wejściu znajduje się automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk.
 3. Przy wszystkich umywalkach na terenie szkoły (toalety, kuchnia, pokój nauczycielski, klasy, jadalnia) jest mydło antybakteryjne i ręczniki papierowe.
 4. Po wejściu do szkoły każdy zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 5. W częściach wspólnych dobrowolne jest zakrywanie ust i nosa (szatnia, korytarze, toalety, pokój nauczycielski).
 6. Po wejściu do klasy uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce.
 7. Po zakończonej lekcji nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by okna zostały otwarte, celem wietrzenia pomieszczenia.
 8. Po każdej przerwie osoby odpowiedzialne zobowiązane są do dezynfekcji toalet, klamek pomieszczeń, włączniki światła.
 9. Sprzątaczka dezynfekuje blaty uczniowskich stolików i oparcia krzeseł, gdy dana klasa zmienia pomieszczenie lekcyjne.
 10. Po zakończonych wszystkich lekcjach dokonywana jest dezynfekcja każdego pomieszczenia.

7

Gastronomia

 1. W pomieszczeniach stołówki szkolnej, kuchni, jadalni i innych przeznaczonych na spożycie ciepłych posiłków należy zapewnić odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m. Jeżeli zachowanie odległości nie jest możliwe należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 4. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
 5. Pomieszczenia przeznaczone do korzystania z posiłków, zapewniające prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, należy przystosować zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii:
 6. sztućce wydawane bezpośrednio przez obsługę,
 7. dania podawane przez osobę do tego wyznaczoną,
 8. stoliki należy oddalić od siebie na odległość min. 1,5m,
 9. należy zorganizować zmianowe wydawanie posiłków;
 10. w miarę możliwości należy dopilnować, aby przy jednym stoliku przebywali uczniowie z tej samej klasy,
 11. po każdej grupie konieczne jest czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł.
 12. W przypadku braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku.

8

Szatnia szkolna

 1. W szatni obowiązuje dobrowolne zakrywanie ust i nosa.
 2. Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.
 3. W szatni dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Na bieżąco szatnia jest dezynfekowana: po porannym przyjściu uczniów, po kolejnych odwozach i na koniec wszystkich zajęć.
 5. W czasie porannego schodzenia się dzieci nadzór w szatni, przy szatni, korytarzach szkolnych oraz holu sprawują nauczyciele dyżurujący. W szatni jednocześnie może przebywać nie więcej niż 12 dzieci zachowując bezpieczny dystans.
 6. Decyzja o zmianie obuwia będzie podejmowana na bieżąco.

9

Biblioteka

 1. Postanowienia ogólne:
 • Bibliotekarz samodzielnie decyduje o zasłanianiu nosa i ust oraz zakładaniu rękawic ochronnych.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i bibliotekarza (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
 • Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 • Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej.
 • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 1. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej:

1) Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach – 3 doby:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).

2) Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3) Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

4) Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki, stolik. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

5) Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

6) Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk. Używanie maseczek  z obu stron – czytelnika i bibliotekarza jest dobrowolne.

7) Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.

8) Zapewniono pracownikom biblioteki preparaty do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.

 1. 10

Świetlica

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności placówki.
 2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
  • zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  • współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie placówki:
 • dojeżdżający do szkoły,
 • którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 • inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 1. Do świetlicy przyjmuje się na prośbę ucznia, na prośbę rodziców, na wniosek wychowawcy.
 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala Dyrektor placówki.
 3. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 4. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych zgodnie z przepisami.
 5. W związku z brakiem oddzielnego pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę, zajęcia świetlicowe obywają się w jednej z klas lub na świeżym powietrzu.
 6. W czasie zajęć świetlicowych obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa i higieny: zachowany dystans, korzystanie własnych przyborów, wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcja.
 7. Zaleca się prowadzenie zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu.

11

Szybka komunikacja z rodzicem/prawnym opiekunem

 1. Formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
 2. kontakt za pomocą dziennika Librus,
 3. kontakt e-mail na adres: spchlebow@gmail.com
 4. kontakt telefoniczny: tel. 609063610
 5. Formą obowiązkową kontaktu nauczycieli z rodzicami jest dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny lub elektroniczna poczta służbowa.
 6. W pokoju nauczycielskim w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem procedur RODO dostępny jest wyłącznie dla nauczycieli spis telefonów do rodziców każdego ucznia. Za aktualizację danych odpowiada wychowawca danej klasy.
 7. W razie konieczności szybkiego kontaktu z rodzicem, w związku ze stanem zdrowia dziecka, po poinformowaniu dyrektora szkoły, dokonuje tego wychowawca. W razie jego nieobecności dyrektor lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel. Wdraża się procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 

 12

Niezbędne zgody

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

adres zamieszkania)

 

 

Oświadczenie/zgoda

 

 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka/dzieci ………………………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka/dzieci) nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora placówki.

 

Równocześnie wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka z użyciem bezdotykowego termometru przy zaobserwowaniu objawów chorobowych, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych.

 

 

 

……………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ROZMIAR
KOLOR